1. «نگرشی به «روایت فتح» از شهید آوینی بر مبنای روایت‌گری»

بهجت السادات حجازی؛ حکیمه آخوندزاده

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.34530.2326

چکیده
  شهید آوینی با تلفیقی از روایت ادبی و تاریخی در نوشتار «روایت فتح»و شیوۀ بیان منحصر به فرد خود وی در گفتار آن خلّاقیّتی بی‌نظیر و تأثیرگذار آفریده‌است. از خصوصیّات بارز نثر «شهید آوینی»، در روایت‌گری، نقش‌آفرینیِ خیال‌انگیز با توجّه به نوا و آهنگ در موسیقی کلام و شاخص نمودن گفتار و نوشتار با استفاده از استعاره‌های تأویلی ...  بیشتر