نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی دانشگاه شهید باهنر

2 کارشناس ارشد

چکیده

شهید آوینی با تلفیقی از روایت ادبی و تاریخی در نوشتار «روایت فتح»و شیوۀ بیان منحصر به فرد خود وی در گفتار آن خلّاقیّتی بی‌نظیر و تأثیرگذار آفریده‌است. از خصوصیّات بارز نثر «شهید آوینی»، در روایت‌گری، نقش‌آفرینیِ خیال‌انگیز با توجّه به نوا و آهنگ در موسیقی کلام و شاخص نمودن گفتار و نوشتار با استفاده از استعاره‌های تأویلی است. به لحاظ معنایی نیز وی بر مفاهیم و درون‌مایه‌های آرمانی دین اسلام، انقلاب‌اسلامی و دفاع مقدّس با تکیّه بر مضامینی همچون عاشورا، ایمان به معاد، و .... تأکید دارد. یکی از برجستگی‌های مستند «روایت فتح» در مقایسه با سایر مستندهای جنگی صداقت و حقیقت‌بینی راوی و عشق‌ورزیدن به شخصیّت‌هایی است که با دل و جان از آنها روایت‌می‌کند. همچنین کاربرد استعاره‌ها در زبان تأویلی و رویکرد اشراقی در نوشتار و گفتار خود از دیگر برجستگی‌های این مستند است. نگارندگان در این جستار به دنبال دست یافتن به پاسخ این پرسش هستند که ویژگی‌های برجستۀ مستند دفاع مقدّس «روایت فتح» چیست؟ این پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای تحلیل محتوای کیفی متن به بررسی برجستگی‌های گفتار متن «روایت فتح» از منظر روایت‌گری در مهمّ‌ترین اثر وی، «گنجینة آسمانی» می‌پردازد.
واژه‌های کلیدی: روایت فتح، روایت‌گری، شهید آوینی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“The view to “conquest narrative” of Avini martyr based on narrative “

نویسندگان [English]

  • Behjatosadat Hejazi 1
  • Hakimeh Akhondzadeh 2

1 Associate professor / Shahid Bahonar university of Kerman

2 master degree

چکیده [English]

Aviny martyr has created unlike imagination and effective with compilation of literary narrative and historic in writing of “conquest narrative” and unique style expression in speech it. Fanciful grave with attendance to tone and tonicity in music of language and indexing expression and writing by use construable metaphor, are among illustrious typicality’s prose of Aviny martyr. He emphasis for semantic on idealistic concepts and contents of Islamic religion, Islamic revolution and holy defense by emphasis on contents like Ashoora, belief to future too. One of typical “conquest narrative” documentary in comparison with other martial documentaries, is honesty and verismo of narrator and turtledove to personages that narrative devotional of them. Also use metaphors in construable language and illuminate attitude in his writing and expression, is among other indexes in this documentary. Authors in this research want to achieve to answer this question that, what are illustrious properties documentary of holy defense “conquest narrative”? This research has proceed to style descriptive-analytical and based on analysis qualitatively content to survey illustrious of text expression of “conquest narrative” text with narrative attitude in the most important his book, “Empyreal treasure”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Conquest narrative”
  • narrative
  • Avini martyr
-آروین، شکوفه و دادور،ابوالقاسم. (1393). «سینمای اشراقی، سینمای معناگرا از منظر شهید مرتضی آوینی». نشریه مطالعۀ تطبیقی هنر. بهار و تابستان.دورۀ 4. شمارۀ7. (صص117-107).
- آوینی، سیّد مرتضی. (1392). گنجینه آسمانی. چاپ دوّم. تهران: نشر واحه.
- احمدی، بابک. (1389). ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز.
-احمدخمسه، میترا. (1396). معراج عشق (راز ماندگاری روایت فتح شهید آوینی). تهران: نشر تیرگان.
-امامی، صابر. (1380). شهید آوینی و سینمای مستند (عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدّس) هنر و ادبیّات. چاپ اوّل. قم: مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
-بامشکی، سمیرا و قوام، ابوالقاسم.  (1389). «نقش‌های روایت‌شنو در مثنوی». فصلنامه علمی-پژوهشی نقد ادبی. سال سوّم. شمارة 9، (صص 113-91).
- تاجدینی، علی. (1390). همسفر خورشید. چاپ اوّل. تهران: نماد اندیشه.
- تودورف، تزوتان. (1382). بوطیقای ساختارگرا. ترجمة محمّد نبوی. چاپ دوّم. تهران: آگاه.
- تولان، مایکل. (1386). روایت‌شناسی: درآمدی بر زبان‌شناختی- انتقادی. ترجمة سیّدة فاطمه علوی و فاطمه نعمتی. تهران: سمت.
-جان‌پور، محمّد. (1386). «روایت‌گری: ملاحظات و آسیب‌پذیری‌ها» روایت‌گری (جنگ) با ملاحظات، آسیب‌ها و تهدیدها». فصلنامه نگین ایران. شمارة 22، (صص 138-137).
-جعفریان، حبیبه. (1389). شهید آوینی (سیری در آثار). چاپ چهارم. تهران: نشر کتاب صبح.
- حکمت‌یار، عرفان. (1396). «بررسی و تحلیل جنبه‌های ادبی گفتار متن‌های "روایت فتح" شهید آوینی و بررسی کارکردهای زیبایی‌شناسانة آن». طرح تحقیقاتی برای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدّس.
-خدادادی، فضل‌الله و طاهری. (1396). «تبیین تفاوت‌های متن روایی و غیر روایی». متن پژوهی ادبی. بهار. سال بیست و یکم. ش71، (صص 47-29).
-داد، سیما. (1392). فرهنگ اصطلاحات ادبی. چاپ ششم. تهران: مروارید.
- رشیدیاسمی، غلامرضا. (1316). آیین نگارش تاریخ. تهران: مؤسسة وعظ و خطابه. 
- ریکور، پل. (1384). زندگی در دنیای متن. ترجمة بابک احمدی. چاپ چهارم. تهران: مرکز.
- ریمون-کنان، شلومیت. (1387). روایت داستانی: بوطیقای معاصر. مترجم ابوالفضل حری. تهران: نیلوفر.
-علی اکبری، ناهید. (1391). پایان‌نامۀ «بررسی زندگی، شخصیّت و آثار شهیدان اهل قلم». به راهنمایی احمد امیری خراسانی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- فرهادپور، مراد. (1375). «یادداشتی دربارة زمان روایت». ارغنون. شمارة 10 و 9، (صص 38-27).
- فتوحی رودمعجنی، محمود. (1390). سبک‌شناسی (نظریّه‌ها، رویکردها و روش‌ها). چاپ دوّم. تهران: انتشارات سخن.
- کمری، علیرضا. (1387). تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری جنگ ایران و عراق. چاپ اوّل. تهران: سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی، مرکز اسناد دفاع مقدّس.
-کوثری، مسعود. (1390). «هنر شیعی در ایران». نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات. بهار و تابستان.دورۀ3. شمارۀ 1. پیاپی 5. (صص34-5).
- لوته، ی. (1386). درآمدی بر روایت‌شناسی ادبیّات و سینما. ترجمة امید نیک‌فرجام. تهران:  مینوی خرد.
- والاس، مارتین. (1386). نظریّه‌های روایت. ترجمة محمّد شهبا. چاپ دوّم. تهران: هرمس.
- مدبری، محمود و حسینی سروری، نجمه. (1387). «از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایت‌گری در اسکندرنامه‌های فردوسی و نظامی)». گوهر گویا. سال دوّم. شمارة 6، (صص 28-1).
- مددپور، محمّد. (1384). سینمای اشراقی: سینمای دینی و هنر اشراقی شهید آوینی با نظری به عکاسی اشراقی. تهران: سوره مهر.
-معزّزی‌نیا، حسین. (1388). سینما و افق‌های آینده. چاپ اول. تهران: انتشارات ماتیکان.
-مقدادی، بهرام. (1378). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر. چاپ اوّل. تهران: فکر روز.
- نجومیان، امیرعلی. (1385). «تاریخ، زبان و روایت». پژوهش‌نامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شمارة 52، (صص 318-305).
- نقیب‌السادات، سیّد رضا و اسدیان، مونا. (1395). «درآمدی بر تحلیل روایت و روایت‌گری در سینما». روزنامه‌نگاری الکترونیک. سال اوّل. شمارة 2، (صص 49-25).
- یامین‌پور، وحید. (1398). ماجرای فکر آوینی. چاپ دوازدهم. قم. نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه‌ها. دفتر نشر معارف.
-آوینی، مرتضی. سایت «مجموعه‌ای از صداهای خام راوی فتح». www.Aviny.com