عوامل موثر بر ارتقاء آموزش سواد رسانه‌ در مدارس از دیدگاه کارشناسان کمیسیون اتحادیه اروپا

بهاره فتح آبادی؛ محمد دادگران؛ بهاره نصیری؛ شهناز هاشمی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 167-190

https://doi.org/10.30465/ismc.2020.5079

چکیده
  برای داشتن مخاطبانی توانمند که هوشمندانه از رسانه‌ها استفاده می کنند؛ به ارتقاء سواد رسانه نیاز داریم. یکی از راه‌های ارتقاء سواد رسانه، توجه به ظرفیت‌ مدارس است. بسیاری از کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا گام‌های موثری در گسترش آموزش سواد رسانه‌ در مدارس برداشتند و از انجام اقدامات مشترک زیر نظر کمیسیون اتحادیه اروپا بهره ...  بیشتر