بازنمایی اسطورۀ قهرمان مظلوم در روایت‌های داستانی سینمای دفاع مقدس ) مطالعۀ موردی چهار فیلم‌نامه از ‌چهار دهۀ سینمای ایران (

شکراله پورالخاص؛ محمد یحیایی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 55-71

چکیده
  سینما در مقایسه با سایر هنرها سهمی انکار ناپذیر در تجلی، ایجاد و حیات اسطوره­های امروزین دارد. این مقاله با مطالعۀ چهار فیلم­نامۀ مرز، دو چشم بی‏سو، آژانس شیشه‏ای و اتوبوس شب به روش تحلیل روایت، بر آن است که بخشی از بازنمایی قهرمان مظلوم در سینمای دفاع مقدس را شرح و تحلیل کند و برای این منظور نظریه سطوح بازنمایی واقعیت بودریار ...  بیشتر