بنیان‌های روایتِ سینمایی از منظر پروای وجود

محمد علی صفورا؛ اصغر فهیمی فر؛ مجید بلادپس

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 129-152

چکیده
  هدف این نوشته آشکار نمودن منشاء و بنیان­های روایت سینمایی، یعنی امکان­ها و ضرورت­های آن، است. روایت سینمایی به مثابه رفتار انسان ریشه در ذات و نحوۀ هستی انسان دارد و ضرورتاً برآمده از ذات انسان است. در این مقاله از منظر پروای وجود، یعنی از منظر یکی از وجوه بنیادین انسان، و با راهنما قرار دادن نگرش کلی هایدگر به هستی به ماهو و هستیِ ...  بیشتر