مدیر مسئول


سیده زهرا اجاق استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رسانه و ارتباطات

 • .
 • z.ojaghihcs.ac.ir
 • 88046891

سردبیر


سید بیوک محمدی استاد/پژوهشگاه علوم انسانی

جامعه شناسی

 • .
 • buikihcs.ac.ir
 • .

مدیر اجرایی


مهدی محمدی کارشناسی ارشد/ مدیر اجرایی

فلسفه

 • ......
 • mahdimohammadi19766gmail.com
 • 0000

اعضای هیات تحریریه


سید حسن حسینی سروری استاد: دانشگاه صنعتی شریف

فلسفه اسلامی

 • .
 • hoseinihsharif.edu
 • .

اعضای هیات تحریریه


حسن بشیر استاد/ دانشگاه امام صادق (ع)

جامعه شناسی

 • .
 • drhbashir100gmail.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی عاصی استاد: پژوهشگاه علوم انسانی

زبان شناسی

 • .
 • s_m_assiihcs.ac.ir
 • .

اعضای هیات تحریریه


سید وحید عقیلی دانشیار: دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات

علوم ارتباطات

 • .
 • seyed_vahid_aqiliyahoo.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر کیا دانشیار:علامه طباطبایی

ارتباطات

 • .
 • aliasgharkiayahoo.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


حمید عبداللهیان استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • habdolahut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ناهید موید حکمت دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی فرهنگی

 • nahidmoayedhekmatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمد کتابی استاد پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

اقتصاد

 • ketabiihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن خجسته باقر زاده دانشیار دانشگاه صدا وسیما

مدیریت استراتژیک

 • khojastehhasanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سعیدرضا عاملی رنانی استاد گروه ارتباطات دانشکده ی علوم اجتماعی - دانشگاه تهران

جامعه شناسی ارتباطات

 • ssameliut.ac.ir