نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 ارشدمدیریت فنّاوری مؤسسه مهر البرز

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، آزاد (فیروزکوه)

چکیده

با ورود به هزارۀ سوم، شاهد تغییرات سریع در فنّاوری‎ها و شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، سازمان‎ها با توجه به محیط رقابتی و حفظ و بقای خویش، لازم می‎دانند که از تکنولوژی‎های جدید و تجهیزات مدرن با توجه به مزایایی که دربر دارد، برای افزایش کارایی و بهره‎وری هرچه بیشتر سازمان خود بهره‎مند گردند. اما، همچنان شاهد سوء‎استفاده‎هایی (سایبرلوفینگ) از این فنّاوری‎های جدید از جمله اینترنت هستیم که اخیراً سبب واردآمدن مشکلات عدیده و خسارت‎های فراوانی شده ‎است. مهم‎ترین گام در این خصوص، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد سایبرلوفینگ و چگونگی پیشگیری از این پدیده است. هدف از انجام این تحقیق، مشخص‎کردن علل و پیامدهای سایبرلوفینگ و ارائۀ پیشنهادها مبنی بر کاهش انجام سایبرلوفینگ است. روش تحقیق به صورت کیفی (گراندد تئوری) بوده و در این تحقیق داده‎ها از طریق مصاحبه‎ها و مقالات جمع‎آوری گردیده ‎است. مدل ارائه‎شده در تحقیق مدل پارادایم است. نتایج تحقیق نشان ‎می‎دهد که عوامل فردی، سازمانی و محیطی/ بیرونی از جمله مواردی هستند که در ایجاد پدیدۀ سایبرلوفینگ نقش مهمی را ایفا می‎کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Reasons and Effects of Cyber Loafing

نویسندگان [English]

  • Maryam Hengameh Mousavi Arfa 1
  • Saeed Rouhani 2

1 M.A. in Management of Information Technology, Mehralborz University

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University (Firouzkooh Branch)

چکیده [English]

We witness urgent changes in technology and complexity of the environment complexity in the third millennium. In such conditions and considering the advantages of new technologies and modern equipment, organizations know how to use these technologies so as to survive and increase their efficiency in such competitive world. However, we still witness abuse (cyber loafing) of these new technologies including internet that has recently caused many problems and damages. The most important step in this regard is to study and identify factors effective in cyber loafing and ways of preventing this phenomenon. The aim of this study is to specify the causes and consequences of cyber loafing in airlineagencies located in Tehran and to make suggestions for reducing cyber loafing cases. The methodology is qualitative (grounded theory) and the data arecollected through interviews and papers. The presented model in the research is a Paradigm Model. The results show that individual, organizational, environmental/external factors are among the reasons which play an important role in cyber loafing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber loafing
  • minor cyber loafing
  • serious cyber loafing
استراس، آنسلم؛ و جولیت کوربین (1990). اصول روش تحقیق کیفی، نظریة مبنایی، رویهها و شیوهها، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
استربرگ، کریستین (1384). روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، ترجمۀ احمد پوراحمد و علی شماعی، یزد: دانشگاه یزد.
بازرگان، عباس (1387). مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: دیدار.
بازرگان، عباس و همکاران (1389). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
دانایی‎فرد، حسن؛ و دیگران (1383). روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار.
دانایی‎فرد، حسن (1387). روششناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع، تهران: صفار.
نقوی حسینی، سیدعلی‌رضا (1388). «شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی و تصویر سازمانی ناجا»، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
Abate, C. (2005). ‘Working Hard or Hardly Working: A Study of Individuals Engaging in Personal Business on the Job’, New Delhi, Vol. 58.
Aftab, P. (2003). ‘Cyber Loafing and how It Affects Productivity’, InformationWeek, Vol. 7.
Ahmadi, H. and F. Bagheri and S. A. Ebrahimi and M. NejadRokni and A. Safari and M. Kahrah (2011). ‘Deviant Work Behavior: Explaining Relationship between Organizational Justice and Cyber-Loafing as a Deviant Work Behavior’, Euro Journals Publishing, Vol. 24.
Blanchard, A. L and C. A. Henle (2008). ‘Correlates of Different Forms of Cyber Loafing: The Role of Norms and External Locus of Control’, Computers in Human Behavior,Vol. 24.
Blau, G. and Y. Yang and K. Ward-Cook (2006). ‘Testing a Measure of Cyber Loafing’, Journal of Allied Health,Vol. 35.
Eddy, E. R. and C. P. D'Abate and P. W. Thurston Jr (2010). ‘Explaining Engagement in Personal Activities on Company Time’, Personnel Review,Vol. 39.
Gotte, T. and D. Young (2005). ‘Workplace Surveillance and Employee Privacy: Implementing an Effective Computer Use Policy’, Georgia College and State University. Vol. 5.
Henle, C. A. and A. L. Blanchard (2008). ‘The Interaction of Work Stressors and Organizational Sanctions on Cyber Loafing’, Journal of Managerial Issues, Vol. 2.
Henle, C. A. and G. Kohut and R. Booth (2009). ‘Designing Electronic Use Policies to Enhance Employee Perceptions of Fairness and to Reduce Cyber Loafing’, An Empirical Test of Justice Theory, Computers in Human Behavior, Vol. 25.
Jelinek, R and K. Jelinek (2008). ‘Auditors Had Gone Wild: The “Other” Problem in Public Accounting’, Journal of Science Direct, Vol. 51.
Khosrow-pour, M. and N. Herman (2001). ‘Critical Issues of Web-Enabled Technologies in Modern Organizations’, The Electronic Library, Vol. 19.
Khosrow-pour, M. (2006). Cyber Loafing: Vice or Virtue? Idea Group Publishing, Vol.1 and 2.
Krishnan, S. and V. K. G. Lim (2010). ‘Moderating Effects of Extroversion and Neuroticism on Sleep Deprivation and Cyber Loafing’, NUS Business School, Vol. 34.
Liao, Q. and X. Luo and A. Gurung and L. Li (2009). ‘Work Place Management and Employee Misuse: Does Punishment Matter?’, Journal of Computer Information System.
Liberman, B. and G. Seidman and K. Y. A. Mckenna and L. E. Buffardi (2011). ‘Employee Job Attitudes and Organizational Characteristics as Predictors of Cyber Loafing’, Science Direct, Computers in Human Behavior.
Lim, V. K. G. (2002). ‘The IT Way of Loafing on the Job: Cyber Loafing, Neutralizing and Organizational Justice’, Journal of Organizational Behavior, Vol. 23. 
Lim, V. K. G. (2002). ‘The Moderating Effect of Neutralization Technique on Organizational Justice and Cyber loafing’, National University of Singapore, Vol. 11.
Lim, V. K. G. and T. S. H. Teo (2005). ‘Prevalence, Perceived Seriousness, Justification and Regulation of Cyber Loafing in Singapore an Exploratory Study’, Available at: Science Direct, Information and Management, Vol. 42.
Lim, V. K. G. and T. S. H. Teo (2006). ‘Cyber Loafing and Organizational Justice: The Moderating Role of Neutralization Technique’, Advances in Management Information System, Vol. 7.
Limpaphayom, W. (2011). Multitasking Behaviors an Incivility in the Workplace, Department of Management, Eastern Washington University, USA.
Manrique, P. Z. (2006). ‘Fear in Organizations Does Intimidation by Formal Punishment Mediate the Relationship between Interactional Justice and Workplace Internet Deviance?’, Journal of Managerial Psychology, Vol. 21.
Manrique, P. Z.  and D. V. Tacoronte and J. M. Ting Ding (2006). ‘Do Current Anti-Cyber Loafing Disciplinary Practices Have a Replica in Research Findings?, A study of the Effects of Coercive Atrategies on Workplace Internet Misuse’, Internet Research, Vol. 16.
Manrique, P. Z. (2007). ‘Relationship between Organizational Justice and Cyber Loafing in the Work Place: Has ‘Anomie’ a Say in the Matter?’, Cyber Psychology and Behavior, Vol. 10.
Manrique, P. Z. (2008). ‘Inequity, Conflict, and Compliance Dilemma as Causes of Cyber Loafing’, International Journal of Conflict Management, Vol. 20.
Manrique, P. Z. and O. A. Mesa (2010). ‘Bringing Cyber Loafers back on the Rights Track’, Industrial Management and Data Systems, Vol.110.
Manrique, P. Z. and M. D. Lara (2011). ‘Reconsidering the Boundaries of the Cyber Loafing Activity: the Case of University’, Behavior and Information Technology, Vol. 10.
Mills, J. and B. Hu and S. Beldona and J. Clay (2001). ‘Cyber Slacking! A Liability Issue for Wired Workplace’, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 42.
Rajah, R. and V. K. G. Lim (2011). ‘Cyber Loafing, Neutralization and Organizational Citizenship Behavior’, NUS Business School, Vol. 26.
Restubog, S. L. D. and P. R. J. M. Garcia and L. S. Toledano and R. K. Amarnani and L. R. Tolentino and R. L. Tang (2011). ‘Yielding to (Cyber)-Temptation: Exploring the Buffering Role of Self-control in the Relationship between Organizational Justice and Cyber Loafing Behavior in the Work Place’, Journal of Research in Personality, Vol. 45.
Selwyn, N. (2008). ‘A safe Haven for Misbehaving? An Investigation of On-Line Misbehavior among University Students’, Social Science Computer Review, Vol. 26.