نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم ارتباطات، دانشگاه علامه

2 استادیارگروه علوم ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

استدلال اصلی نوشتارِ حاضر این است که فضای فعالیت رسانه‎ای (در این پژوهش، مطبوعات مدّ نظر است)، به‎عنوان یکی از اضلاع سه‎گانۀ بسیج اجتماعی، در کنار رشد شهرنشینی و سواد، رفته‎رفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهبود یافته است و در میانۀ دهۀ 70، با رشد سریع سواد عمومی و عالی به همراه شهرنشینی و افزایش تقاضا برای آزادی‎های سیاسی، فضای فعالیت مطبوعاتی نیز رشد مطلوبی یافته است. یکی از شاخص‎های مهم توسعۀ سیاسی، بسیج اجتماعی است؛ به عبارتی، بسیج اجتماعی اغلب زیرساخت‎های توسعۀ سیاسی را دربرمی‎گیرد. همچنین، به نوعی زیربنای روند توسعه است. بسیج اجتماعی نتیجۀ رابطه میان سطح شهرنشینی، سطح سواد و آموزش و فضای فعالیت رسانه‎ای و نشر اطلاعات است. این سه متغیر به‎عنوان عوامل به‎هم‎وابسته، با رشد خود به فرآیند مشارکت سیاسی کمک کرده و توسعۀ سیاسی را موجب می‎گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Press in Social Mobilization from 1979 to 2005

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Keya 1
  • Ja'far Hosseinpoor 2

1 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Police Academy

چکیده [English]

The main argument in this paperis that the media activities (the press in particular) as one of the three sides of social mobilization have improved after the Islamic Revolution along with development in education and literacy. In the mid 1980’s,thearea of activities of the press have developed with the rapid growth of public higher education, urbanization and the increasing demand for political freedom. One of the most important indicators of political development issocial mobilization. In other words, social mobilizationoften includes the infrastructure of political development and is also the cornerstone of the development process. Social mobilization is the result of there lation between the level of urbanization, education, training and activities in the media and publication of information. As dependent factors, these three variable scontributeto the process of political participation and lead to political development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social mobilization
  • The press
  • Political Development
افتخاری، اصغر (1382). «ثبات سیاسی رسانه‎ای»، در رسانه و ثبات سیاسی، تألیف جمعی از نویسندگان، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
افتخاری، اصغر (1387). «چهرۀ متغیر امنیت داخلی یا رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ش 4.
آقایی، علی‎اکبر (1382). «مطبوعات و امنیت ملی»، در رسانه و ثبات سیاسی، تألیف جمعی از نویسندگان، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
بدیع، برتران (1384). توسعۀ سیاسی، ترجمۀ احمد نقیب‎زاده، چ 4، تهران: قومس.
چگینی، سهیلا (1377). «بررسی پوشش مبارزات انتخاباتی هفتمین دورۀ ریاست‎جمهوری در روزنامه‎های سراسر کشور»، مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تألیف جمعی از نویسندگان، تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‎ها.
خانیکی، هادی (1377). «رسانه‎های کوچک و تحول بزرگ»، مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تألیف جمعی از نویسندگان، تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‎ها.
دوورژه، موریس (1382). اصول علم سیاست، ترجمۀ ابوالفضل قاضی، چ 3، تهران: میزان.
رزاقی، ابراهیم (1375). اقتصاد ایران، تهران: امیرکبیر.
زکریایی، محمدعلی (1378). هجدهم تیر 78 به روایت جناحهای سیاسی، تهران: کویر.
شمس‎الواعظین (1379). «نظرسنجی قتل سیاسی و امنیت در جامعه»، مجلۀ رسانه، س 9، ش 2.
عالم، عبدالرحمان (1385). بنیادهای علم سیاست، چ 14، تهران: نی.
عیوضی، محمدرحیم (1385). مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
غلامرضا کاشی، عبدالله (1381). مطبوعات در عصر خاتمی، تهران: سلک.
فراهانی، محمد (1383). کالبد شکافی توسعه در ایران، تهران: پرسمان.
فوزی، یحیی (1384). تحولات سیاسی ـ اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی ایران، 2 ج، تهران: عروج.
کمالی، علی‎اکبر (1382). «کارکرد امنیتی مطبوعات»، در رسانه و ثبات سیاسی، تألیف جمعی از نویسندگان، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
لرنر، دانیل (1383). گذار از جامعۀ سنتی؛ نوسازی خاورمیانه، ترجمۀ غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
محسنیان‎راد، مهدی (1375). انقلاب، مطبوعات و ارزشها، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
محسنیان‎راد، مهدی (1376). ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
مصفا، نسرین (1374). «نتایج انقلاب اسلامی ایران در پرتو نظریات توسعۀ سیاسی؛ مشارکت سیاسی زنان»، پایان‎نامۀ دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی.