نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدمدیریت رسانه، دانشگاه علامه

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر که به بررسی رابطۀ اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان می‎پردازد، به دنبال پاسخ‎گویی به این پرسش است که چه رابطه‎ای بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی وجود دارد.
برای پاسخ به این پرسش، با بررسی ادبیات موجود در حوزه‎های رفتاری و رسانه‎ها، سه فرضیه در قالب بررسی رابطۀ سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت؛ جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان تدوین گردید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی است و جامعۀ آماری آن، همۀ دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی را دربر می‎گیرد که تعداد آنها 3600 نفر می‎باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول و جدول مورگان، 368 نفر و روش نمونه‎گیری از نوع تصادفی سیستماتیک است. گردآوری داده‎ها از طریق مطالعات نظری و میدانی انجام شده و ابزار سنجش پژوهش عبارت است از: تست اعتیاد اینترنتی یونگ و پرسش‎نامۀ سلامت عمومی (GHQ) که با استفاده از آنها رابطۀ اعتیاد و سلامت روانی همۀ دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد با جنس و مقطع تحصیلی آنها آزموده شد. نتایج تحقیق نشان‎می‎دهد که بین اعتیاد به اینترنت و جنسیت رابطۀ معناداری وجود ندارد، اما بین اعتیاد به اینترنت و مقطع تحصیلی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، بین سلامت روانی و اعتیاد به اینترنت و جنسیت رابطۀ معناداری وجود دارد، اما بین سلامت روانی و مقطع تحصیلی رابطۀ معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Relation between Internet Addiction and Mental Health of the BA and MA Students of the Faculty of Management and Accounting at Allameh Tabataba’i University

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Taji 1
  • Fereidoon Verdinejad 2

1 M.A. in Media Management, Allameh Tabataba'i University

2 Assistant Professor, Department of Management, University of Tehran

چکیده [English]

This study investigates the relationship between Internet addiction and mental health of the BA and MA students in the Faculty of Management and Accounting at Allameh Tabataba’i University. To answer this question, the existing literature in the fields of behavior and the media is investigated and three hypotheses are suggested for examining the relationship between mental health, Internet addiction, gender and level of education of the students. In this descriptive–correlation study, the statistical population consists of all the BA and MA students of the said faculty which amount to 3600 persons. Moreover, the sample is 368 persons selected based on the Morgan formula systematic random sampling. Theoretical and field studies are used for data collection and the measurement tools in clued the Young’s Internet Addiction Test and General Health Questionnaire. The results of this study show that there is no significant relationship between Internet addiction and gender, but there is a positive significant relationship between Internet addiction and educational level. Moreover, there is a significant relationship between mental health and gender, but there is no significant relationship between mental health and educational level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Addiction
  • mental health
  • Students
احدی، حسن؛ و شکوه‎السادات بنی‎جمالی (1369). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی، تهران: نی.
حسینی، مریم (1381). بررسی میزان سلامت روانشناختی مردم تهران، مرکز تحقیقات صداوسیما.
رسولی، فاطمه (1380). «مقایسۀ سلامت روان دانشجویان موفق و ناموفق و ارتباط آن با ویژگی‎های جمعیت‎شناختی»، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
رضایان، پرتو (1386). «بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‎ها با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان دبیرستان منطقۀ 6»، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
مرادی، علیرضا و همکاران (1380). بررسی سلامت عمومی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور، ارائه شده در اولین سمینار بهداشت روان دانشجویان، اول و دوم اسفند.
معیدفر، سعید و همکاران (1384). «اعتیاد اینترنتی، علل و پیامدهای آن»، فصلنامۀ رسانه، ش 3.
 
Amichai-Hamburger, Y. and E. Ben-Artzi (2003). ‘Loneliness and Internet Use’, Comput Human Behave, 19 (1).
Anderson, K. J. (2001). ‘Internets Use among College Students an Exploratory Study’, Journal of American College Health, 50 (1).
Becker, L. and D. C. Whithney (1980). Effects of Media Dependencies: Audience Assessment of Government Communication Research 7.
Bloch, J. (2002). ‘Student / Teacher Interaction via E-mail: the Social Context of Internet Discourse’, Journal of Second Language Writing, 11.
Brenner, V. (1997). ‘Psychology of Computer Use: XLVII. Parameters of Internet Use, Abuse and Addiction: the First 90 Days of the Internet Usage Survey’, Psychol Rep, 80 (3 Pt1).
Cao, F. and L. Su and T.Q. Liu and X. Gao (2007). ‘The Relationship between Impulsivity and Internet Addiction: in a Sample of Chinese Adolescents’, European Psychiatry, 30.
Caplan, S. E. (2002). ‘Problematic Internet Use and Psychosocial Well-being: Development of a Theory Based Cognitive-Behavioral Measurement Instrument’, Comput Human Behave, 18.
Chou, C. and M. C. Hsiao (2000). ‘Internet Addiction, Usage, Gratification, and Pleasure Experience: the Taiwan College Students' Case’, Comput Educ, 35.
Defleur, M. L. and S. Ball-Rokeach (1982). Theories of Mass Communication, 4thed. New York: Mckay.
Ferris, R. and Jennifer (2002). ‘Internet Addiction. Disorder , Causes , Symptoms, and Consequences’, Psychology Virgina Tech, Jferris@vt.Edu.
Griffiths M. (2003). ‘Internet Abuse in the Workplace: Issues and Concerns for Employers Concerns for Employers and Employment Counselors’, Journal of Employment Counseling, 40.
Kim, K. and E. Ryu and M. Y. Chon and E. J. Yeun and S. Y. Choi and J. S. Seo, et al. (2006). ‘Internet Addiction in Korean Adolescents and Its Relation to Depression and Suicidal Ideation: a Questionnaire Survey’, Int J Nurs Stud, 43.
Kim, W. J. and J. C. Yang and Y. Choi (2002). ‘Relationship between Adolescent Internet Addictions Tendency and Family Environment’, Chonnam Medical Journal, 38(3).
S. B. Lee and K. K. Lee and K. C. Pail and H. W. Kim and S. K. Shin (2001). ‘Relationship between Internet Addiction and Anxiety, Depression, and Self Efficacy in Middle and High School Students’, J Korean Neuropsychiatric Assoc, 40(6).
Li, S and T. Chung (2006). ‘Internet Function and Internet Addictive Behavior’, Comput Human Behav, 22.
Lohman, B.J. and A. J. Jarvis (2000). ‘Adolescent Stressors, Coping Strategies, and Psychological Health Studied in the Family Context’, Journal of Youth and Adolescence, Vol. 29, N. 1.
Miller, M. and S. D. Reese (1982). Media Dependency as Interaction, Effects of Exponsure and Reliance on Political Activity and Efficacy, Communication Research.
Stefanescu, C. and G. Chele and R. Chirita and V. Chirita and M. Ilinca (2007). ‘Relation between Development Identity and Internet Addiction’, Eur Psychiatry, 22.
Treuer, T. and Z. Fabian and J. Furedi (2001). ‘Internet Addiction Associated with Features of Impulse Control Disorder: Is It a Real Psychiatric Disorder?’, J Affect Disord, 66.
Wang, W. (2001). ‘Internet Dependency and Psychosocial Maturity among College Students’, International Journal of Human, Computer Studies, 55.
Yellowlees, P. and S. Marks (2005). ‘Problematic Internet Use or Internet Addiction?’, Comput Human Behav, 23(3).
Yen J, Ko C, Yen C, Wu H, Yang M. (2007). ‘The Comorbid Psychiatric Symptoms of Internet Addiction: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), Depression, Social Phobia, and Hostility’, J Adolesc Health, 41.