نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی روزنامه نگار

2 هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران،ایران

10.30465/ismc.2022.37791.2446

چکیده

سیاست‌گذاری روزنامه نگاری علم، راهبردی کلان است که بر نقش و کارکردهای روزنامه نگاری علم و همچنین تغییر پارادایمهای رایج با توجه به تاثیر اینترنت و رسانه‌های نوین تاکید دارد تا با هدایت تصمیمات، دستیابی به اهداف منطقی را میسر ‌کند و چالش‌های موجود را کاهش ‌دهد. مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی سیاست‌گذاری روزنامه‌نگاری علم مبتنی بر رسانه‌های نوین انجام گرفته است. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است و با رویکردی پیمایش مقطعی انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (روزنامه‌نگاران با سابقه) است. برای نمونه‌گیری از روش هدفمند استفاده و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت از دیدگاه 20 نفر از خبرگان استفاده شد. برای شناسایی مقوله‌های زیربنایی سیاست‌گذاری روزنامه‌نگاری علم از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار MaxQDA استفاده شد. جهت ارائه الگو نیز از روش ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار MicMac استفاده گردید. یافته‌های پژوهش عواملی را نشان می دهد که در نهایت به سیاست‌گذاری روزنامه‌نگاری علم در ایران منجر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a scientific journalism policy model based on new media

نویسندگان [English]

  • Bahareh Safavi 1
  • Somayeh Tajik Esmaeili 2
  • Akram Ghadimi 3
  • liela NIROOMAND 2

1 PR/ SBU Park Journalist

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, East Tehran Branch, IslamicAzad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, National Researsh Institute for Science Policy

چکیده [English]

Science journalism policy-making is a grand strategy that emphasizes the role and functions of science journalism as well as changing common paradigms with respect to the impact of the Internet and new media to guide decisions, achieve logical goals and reduce existing challenges. The aim of this study was to provide a policy model for science journalism based on new media. This study is an applied-developmental research in terms of purpose and has been done with a cross-sectional survey approach. The statistical population includes theoretical experts (university professors) and experimental experts (experienced journalists). Purposeful method was used for sampling and continued until theoretical saturation was achieved. Finally, the views of 20 experts were used. The content analysis method and MaxQDA software were used to identify the underlying categories of science journalism policy. Structural-interpretive method and MicMac software were used to present the model. The research findings show the factors that ultimately lead to the policy-making of science journalism in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy-making
  • science journalism
  • New Media
  • science communication
  • internet and cyberspace