نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.(استاد راهنما نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.

10.30465/ismc.2022.39946.2514

چکیده

شرایط اقتصادی کشور برای مطبوعات بیش از سایر بنگاه های اقتصادی دارای آسیب های مالی بوده است. روزنامه در شرایط تورم جز اولین کالایی است که از سبد خانوار حذف می گردد لذا به دلیل عدم همخوانی هزینه ودرآمد، عدم تعادل در عرضه و تقاضا دچار آسیب و شکنندگی اقتصادی شده اند. هدف این مقاله شناسایی چالش های اقتصادی روزنامه های ایرانی و یافتن راهکاری جهت خروج از این مشکلات بوده است. به منظور شناسایی و ارزیابی دیدگاه مطلعین و متخصصان جامعه ی مطبوعاتی این تحقیق در سال 1399 آغاز گردید.
در بخشی از پژوهش محقق از روش کیفی گراندد تئوری مبتنی بر مصاحبه ی متمرکز و عمیق بصورت هدفمند به مصاحبه با 21 نفر از مدیران مسئول روزنامه های دولتی و خصوصی پرداخته و پس از تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10، به نتایج زیر دست یافته است.
یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های برون سازمانی در قالب 4 طبقه. توزیع سنتی، تفکیک روزنامه ها به دوگروه دولتی و خصوصی ، فضای مجازی ، سیاست گذاری های دولت قابل تقسیم است. و نهایتا 10آیتم راهبردی جهت خروج از مشکلات استخراج و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of external factors in escalation of challenges of Iranian newspapers

نویسندگان [English]

  • Roya Faramarzi 1
  • Davood Safaei 2
  • Hourieh Dehghanshad 3
  • Hossein Entezami 4

1 PhD Student in Media Management, Department of Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran. (Supervisor Corresponding Author)

3 Faculty member of Media Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

The economic status of the country for the press has suffered more damage than other agencies. Newspapers are among the first goods to be removed from the household basket during inflation. Therefore, due to the incompatibility between costs and income, imbalance of supply and demand they have gone through a risky era.
The purpose of this paper is to identify the economic challenges of Iranian newspapers as well as discovering solutions to this dilemma.
In order to identify and evaluate the viewpoint of professionals and experts in media field, this investigation was conducted in year 1399 based on Iranian calendar.
In a part of the research, the qualitative method of grounded theory was applied. This approach was based on in-depth interviews therefore 21 managers of public and private newspapers were interviewed. It should be noted that, the following results were achieved through analyzing the data using Max QDA 10 software.
The research findings indicate that external challenges can be classified into 4 categories: traditional distribution system, newspaper division into private and governmental ones, social media, the government politics. In conclusion 10 practical items were extracted to eradicate the struggling issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic challenges
  • external factors
  • traditional distribution
  • cyberspace