نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.(استاد راهنما نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران، ایران.

چکیده

شرایط اقتصادی کشور برای مطبوعات بیش از سایر بنگاه های اقتصادی دارای آسیب های مالی بوده است. روزنامه در شرایط تورم جز اولین کالایی است که از سبد خانوار حذف می گردد لذا به دلیل عدم همخوانی هزینه ودرآمد، عدم تعادل در عرضه و تقاضا دچار آسیب و شکنندگی اقتصادی شده اند. هدف این مقاله شناسایی چالش های اقتصادی روزنامه های ایرانی و یافتن راهکاری جهت خروج از این مشکلات بوده است. به منظور شناسایی و ارزیابی دیدگاه مطلعین و متخصصان جامعه ی مطبوعاتی این تحقیق در سال 1399 آغاز گردید.
در بخشی از پژوهش محقق از روش کیفی گراندد تئوری مبتنی بر مصاحبه ی متمرکز و عمیق بصورت هدفمند به مصاحبه با 21 نفر از مدیران مسئول روزنامه های دولتی و خصوصی پرداخته و پس از تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10، به نتایج زیر دست یافته است.
یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های برون سازمانی در قالب 4 طبقه. توزیع سنتی، تفکیک روزنامه ها به دوگروه دولتی و خصوصی ، فضای مجازی ، سیاست گذاری های دولت قابل تقسیم است. و نهایتا 10آیتم راهبردی جهت خروج از مشکلات استخراج و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of external factors in escalation of challenges of Iranian newspapers

نویسندگان [English]

  • Roya Faramarzi 1
  • Davood Safaei 2
  • Hourieh Dehghanshad 3
  • Hossein Entezami 4

1 PhD Student in Media Management, Department of Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran. (Supervisor Corresponding Author)

3 Faculty member of Media Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

The economic status of the country for the press has suffered more damage than other agencies. Newspapers are among the first goods to be removed from the household basket during inflation. Therefore, due to the incompatibility between costs and income, imbalance of supply and demand they have gone through a risky era.
The purpose of this paper is to identify the economic challenges of Iranian newspapers as well as discovering solutions to this dilemma.
In order to identify and evaluate the viewpoint of professionals and experts in media field, this investigation was conducted in year 1399 based on Iranian calendar.
In a part of the research, the qualitative method of grounded theory was applied. This approach was based on in-depth interviews therefore 21 managers of public and private newspapers were interviewed. It should be noted that, the following results were achieved through analyzing the data using Max QDA 10 software.
The research findings indicate that external challenges can be classified into 4 categories: traditional distribution system, newspaper division into private and governmental ones, social media, the government politics. In conclusion 10 practical items were extracted to eradicate the struggling issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic challenges
  • external factors
  • traditional distribution
  • cyberspace
بابا جانی محمدی، مهدی. (1399). حمایت های مالی دولت از مطبوعات در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی.
بنی تمیم، محمد امین.(1397). علل کاهش شمارگان مطبوعات ایران (از دیدگاه استادان روزنامه نگاری وارتباطات دانشگاه های تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
پیکارد، رابرت جی.(1387). اقتصاد رسانه ها و مفاهیم  ومسائل آن(چاپ سوم).ترجمه: داود حیدری(1387). تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.
شهوق، بهرنگ.(1396). ارائه راهکارهای بهبود درآمدزایی مطبوعات ایران (با تکیه بر بازار دو وجهی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
فرهنگی، علی اکبر، ببران، صدیقه.( 1393). مدیریت رسانه( چاپ اول). تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.
فرهنگی، علی اکبر، خواجه ئیان، داتیس.( 1394). مدیریت رسانه( چاپ اول). تهران: دانشگاه صدا و سیما.
کانینگهام، استوارت؛ فلو، تری و سویفت، آدام.( 1398).اقتصاد رسانه( چاپ اول). ترجمه : داتیس خواجه ئیان، سیاوش صلواتیان، کامیار نیستانی اصفهانی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.
کاستلز، مانوئل(1389)،عصراطلاعات ، اقتصاد و جامعه و فرهنگ (چاپ ششم) ترجمه افشین خاکباز، عبدالاحد علیقلیان . تهران : طرح نو
گادوین، مایک ، اینترنت عرصه روزنامه نگاران تازه کار، ارزان و تاثیرگذار . ترجمه ادیب هاشمی،فرید.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رسانه سال دهم شماره سوم
منفرد، مجید. (1396). اقتصاد رسانه، بررسی ساختار بازار روزنامه در ایران، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
مهدی زاده، سید محمد. ( 1393). نظریه های رسانه (چاپ چهارم). تهران: همشهری.
Botma, G.(2021) .Towards a Decolonised South African Journalism History. African Journalism Studies,1-4.
Doyle, G.(2016).creative economy and policy. European Journal of communication,31(1),33-45
Jana ,R . k & Mitra ,s. k.(2021).Maximizing pleasure in day tours :Utility theory approach international Journal of Tourism Research,23(4),532-541
Serazio  ,M .(2021). How news went guerrilla marketing: a history,logic, and critique of brand journalism .media,Culture&Society,43(1),117-132
Tumber ,H & Z elizer ,B.(2019). Special 20th anniversary issue: the challenges facing journalism today.
Karni&Zhou,N.(2021)Weighted Utility theory With incompletePrefences.Mathematical Social Science
Price,G.(2015)opportunities and challenges for journalism in the digital age:Asian and European Perspectives.Asia programeAugst.
Wang,H&Sparks,G(2019)Chinese newspaper groups in the digital era:Theresurgence of the Party press. Journal of communication ,69(1).94-119