نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیر پژوهش صداوسیمای مرکز اردبیل

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی برنامه‌ها و ویژه برنامه‌های مناسبتی ماه محرم در شبکه سبلان اردبیل به انجام رسیده است. روش پژوهش تحلیل محتواست که برنامه‌های مرتبط با نهضت حسینی را در دهه اول ماه محرم در قالب‌های متفاوت دنبال کرده است. این پژوهش علاوه بر شناسایی و آشکار کردن مضامین و محتواها، با هدف نشان دادن بازنمایی نهضت حسینی در ابعاد شور و شعور است که آیا شبکه سبلان در پی افزایش آگاهی و ارتقای شعور مخاطبان است یا بدنبال ایجاد شور و هیجان و سوگواری بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد این شبکه در پی افزایش شور و هیجان، گریاندن و ترسیم مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش است و جنبه شعور و آگاهی، تفکر و اندیشه حسینی و تبیین فلسفه قیام در شبکه فوق بسیار کمتر است. مهمترین یافته‌ها عبارتند از: بیشترین زمان پخش 7/20 درصد به برنامه «اجتماع عزاداران حسینی» اختصاص داشت. در میان آیتم‌ها، 2/21 درصد به آیتم «عزاداری و مداحی» اختصاص یافته است. موضوع «دینی و مذهبی» با 9/72 درصد و موضوع جزیی «مرثیه‌سرایی» با 3/25 درصد بیش از سایرین بود. 33 درصد برنامه‌ها در قالب «تهییجی» ارایه شده است. در 41 درصد از برنامه‌ها نوع نگاه به امام حسین(ع) و یارانش «مظلومانه» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Muharram on Local Television; Content Analysis of Muharram Programs (Hoseini's Movement) of Ardabil Sabalan Channel

نویسنده [English]

 • mohammadbagher sepehri

research manager of Ardabil sabalan channel

چکیده [English]

The present article has been done with the aim of studying programs for the first decade of Muharram in Ardabil Sabalan channel. The research is based on the method of content analysis, which has followed the programs related to the Hosseini movement and the Ashura uprising in the first decade of Muharram in different formats and structures of television programs. The findings of the research in a general study show that this channel seeks to increase the excitement, crying and depiction of the oppression of Imam Hussein (AS) and his companions and in terms of consciousness, representation of Husseini's thought and explain the philosophy of Ashura uprising and The Hosseini movement has a very small percentage. The most important findings are: The highest airtime of 20.7% is dedicated to the "Hosseini Mourners Association" program. Among the items, 21.2% is dedicated to the item "mourning and eulogy". The subject of "religious" with 72.9% and the minor subject of "mourning" with 25.3% are more than others. 33% of the programs are presented in "excitement" format. In 41% of the programs, the view of Imam Hussein (AS) and his companions is "oppressed".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Muharram
 • Ashura Uprising
 • Hosseini Movement
 • Rites
 • Ardabil Sabalan channel
 1. - آذربخش، علی­محمد (1392). درآمدی بر نقش رسانه­ها در جریان­سازی، قم: پژوهش­های اسلامی

  2- امامی، مجید (1399). نقش رسانه ملی در ایجاد و تقویت احساس امنیت اجتماعی، قم: اداره‌‏ کل پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا وسیما، به اهتمام: دفتر پژوهش‌های بنیادی دین و رسانه

  3- امین فرد، احمد؛ قربانی واقعی، یسری(1399). راهبردهای آموزش قوانین و مقررات ترافیک برای نوجوانان در شبکه امید سیمای ج.ا.ا، دانشگاه تهران، همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی

  4- انصارین، نوریه؛ سرایی، حسن؛ ساروخانی، باقر؛ راد، فیروز (1397). تحلیل گفتمان جامعه شناختی مذاکره های مجلس هشتم شورای اسلامی در خصوص قانون حمایت از خانواده، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی، سال دهم، شماره سی و نهم، تابستان

  5- بروجردی، مهدخت؛ حسینی، الهام­سادات (1396). بسوی تدوین الگوی مطلوب برنامه های دینی مطلوب تلویزیون ایران، فصلنامه رسانه، شماره بیست و هشتم

  6- پورحسن، قاسم (1390). دین و رسانه، فصلنامه میان رشته ای در رسانه و فرهنگ، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان

  7- جعفری، علی؛ باهنر، ناصر (1398). آیین­های تلویزیونی و بازنمایی حزن مذهبی؛ آسیب شناسی سنت های مناسبتی تلویزیون ایران در محرم، فصلنامه دین و ارتباطات، سال بیست و ششم، شماره اول پیاپی 55 

  8- چاوا فرانکفورد، دیوید نچمیاس (1390). روش­های پژوهش در علوم اجتماعی، مترجم فاضل لاریجانی، رضا فاضلی، تهران: سروش

  9- شاهی­زاده، رامین (1391). مطالعه مردم­شناختی مراسم محرم در اردبیل، اردبیل: واحد پژوهش صداوسیما

  10- شرف­الدین، سیدحسین (1399). دین و رسانه، به نقل از سایت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، بازیابی شده در 5/9/1399 http://marifat.nashriyat.ir/node/571

  11- زابلی­زاده، اردشیر، افخمی، حسینعلی (1392). استفاده از نظریه چارچوب­بندی در تبیین اثرات اخبار، فصلنامه‌ پژوهشهای‌ارتباطی، ‌سال بیستم، شماره‌2 (پیاپی 74)، تابستان

  12- کازنو، ژان (1387). جامعه­شناسی وسایل ارتباط جمعی، مترجم محسنی و ساروخانی، چاپ دهم، تهران: اطلاعات

  13- عادل زاده، فریبا (1395). بررسی کارکردهای تربیتی تلویزیون با تاکید بر آرای نیل پستمن، اسلامشهر، سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه، https://civilica.com/doc/554342

  14- محمّدی، مجید (1382). دین و ارتباطات، تهران: کویر

  15- منتظرقائم، مهدی؛ معتمدی، بشیر (1390). بررسی نظام تولید برنامه های دینی تلویزیون، فصلنامه دین و ارتباطات، سال هجدهم، شماره اول، بهار و تابستان

  16- مهدی­زاده، سیدمحمد، (1392)؛ نظریه­های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، چاپ سوم، تهران: همشهری

  17- همیلتون، ملکم (1398).  جامعه‏شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: ثالث

  18- هورسفیلد، پیتر (1390).  رسانه در مقام فرهنگ، صنعت، متن و فن آوری، مترجم منا نادعلی، فصلنامه دین و رسانه، سال نهم، شماره 98

  19- هوور، استوارت ام. (1398). دین در عصر رسانه ها، چاپ دوم، مترجم علی عامری مهابادی، فتاح محمدی، تهران: خانه هنر و اندیشه

   

  1. Arwolo, Olasunkanmi (2017). Undrestanding Framing Theory, Lagos State University, Course: Advanced Communication Theories
  2. Derrida, J.C. (1998). Faith And Knowledge: The Tow Sources of Relegation, Ellui J.
  3. Hall, Stuart (1997). The Work of Representation, In Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication
  4. Sender, K. Decherney, P. (2016). Stuart Hall lives: cultural studies in an age of digital media, Critical Studies in Media Communication Journal, Routladge.

  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15295036.2016.1244725?needAccess=true15.

  1. Khojastea, H. Kalantari, A. (2009). The Media Rituals: The Relationship between Media and Religion, Asian Journal of Social Science, 37(2)
  2. Entman, R.M. (1993). "Framing: toward clarification of a fractured paradigm", Washington: J.Commun
  3. Scheufele, D Tewksbury, D. (2007) "Framing Agenda setting and priming Journal of Communication, Berlin: Routledge. l57( 1)

  27. Scheufele, D (1999). Framing as a theory of media effects, Journal of Communication, Volume 49, Issue1