نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در اینستاگرام بر پیدایش یا گسترش سندرم فومو در میان کاربران است. محبوبیت فزاینده اینستاگرام، سبب شده افراد با انگیزه های مختلف، به استفاده از این شبکه اجتماعی روی آوردند. چنین گرایشی علاوه بر تامین اهداف و مقاصد آگاهانه، آثار و پیامدهای ناخواسته ای نیز دارد که بعضا برای کاربران ناشناخته است. فومو احساس ناراحتی و عدم آسایش برآمده از آگاهی نسبت به تجربه ارزشمند و خوشایند دیگران است و ممکن است با حضور در فضای مجازی و تعقیب فعالیت کاربران شکل بگیرد یا گسترش یابد. در این پژوهش، رابطه عضویت در اینستاگرام با پیدایش یا گسترش سندرم فومو، در پرتو نظریات مقایسه اجتماعی فستینگر، برانگیختگی احساسی ترنر، استفاده و خشنودی مک کوئیل، با روش ترکیبی اسنادی، میدانی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته با 23(نمونه آزاد و نمونه کلینیکی) نفر بررسی شد. یافته های حاصل از مصاحبه نشان می‌دهند عضویت در اینستاگرام با فراهم آوردن امکان مقایسه اجتماعی و ایجاد احساس محرومیت، نگرانی و اضطراب ممکن است به ظهور یا گسترش فومو بیانجامد؛ همچنین به نظر می‌رسد، اختلالات شخصیتی، اعتماد به نفس پایین و ضعف سرمایه اجتماعی و فرهنگی در تشدید تاثیر عضویت اینستاگرام بر بروز فومو میان کاربران اینستاگرام شبکه تاثیرگذار باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of Instagram membership on arising Fomo syndrome collective case study of 18- 40 youth in Mashhad

نویسندگان [English]

  • azam moghadas 1
  • Farzaneh Ghasemipour 2

1 Assistant professor of political Science, University of Payam e Noor, Tehran, Iran

2 MA of Sociology, Mashhad university, Payam e noor

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of Instagram membership on the emergence or spread of FoMo syndrome among users. The growing popularity of Instagram has made people to use this social network on different motivations. However there are unintended effects and consequences that sometimes are unknown to users. FoMo is a feeling of discomfort arising from the awareness of the valuable and pleasant experience of others, which is formed by being present in cyberspace and following the activities of other users. In this study, the relationship between Instagram membership and the emergence or spread of FoMo syndrome, in the light of Festinger's social comparison theories, Turner’s emotional arousal theory, McQuill’s use and satisfaction theory, is tested by a synthetic method: a documentary research and semi-structured interview with 23 people (clinical and non-clinical samples). Findings from the interview show that Instagram membership may lead to the creation or spread of FoMo by allowing social comparisons and creating feelings of deprivation, worry and anxiety; It also seems that, personality disorders, lack of self-esteem and weakness of social and cultural capital, intensify the impact of Instagram use on the emergence of FoMo among the members of this network

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • Instagram
  • FoMo
  • social comparison
  • cultural capital
  • personal characteristics