نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

فنّاوری اطلاعات توانسته است تمامی شیوه‌ها و مسیرهای انتقال، مبادله، نمایش، ذخیره‌سازی، و مدیریت اطلاعات را متحول و دگرگون سازد. امروزه، فنّاوری‌های نوین ارتباطی چنان سرعت و عمقی به تغییرات اجتماعی داده‌اند که حتی پابرجاترین عرصۀ حیات بشری یعنی فرهنگ را نیز درنوردیده و انسان را در میانۀ یک دگرگونی فرهنگی جدی قرار داده‌اند؛ چرا که سرعت انتقال جریان فرهنگ، به‌واسطة ارتباطات نوین، در حال افزایش است. از این‌رو، ترسیم چنان دورنمایی در حوزۀ فنّاوری اطلاعات منشأ تحولات مثبت خواهد بود که مبتنی‌بر جایگاه‌ها و راهکارهای مطلوب فرهنگی باشد.
در این مقاله، ضمن تعریف مفاهیم فرهنگ و فنّاوری اطلاعات و بررسی ویژگی‌های آن‌ها، رابطۀ میان فرهنگ و فنّاوری اطلاعات با تأکید بر فنّاوری‌های نوین ارتباطی، که مهم‌ترین آن‌ها اینترنت است، مورد کنکاش قرار گرفته است. نگارنده در این بررسی دیدگاه‌های متفاوت دربارۀ تأثیرات و کارکردهای اینترنت را به ‌بحث کشیده و نشان داده است که با وجود همۀ ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، و قابلیت‌های این فنّاوری نوین نباید مسائل و آسیب‌های به‌وجود‌آمده را از نظر دور داشت. در انتها به بررسی تأثیر اینترنت بر تغییر روند سنتی ارزش‌های دینی پرداخته شده است.
در این پژوهش، که با روش توصیف، تبیین، و تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از منابع کتاب‌خانه‌ای تهیه شده است، مشخص می‌شود که اینترنت ممکن است باعث تضعیف برخی ارزش‌های دینی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between Culture, IT, Communication and the Cultural Damages of Internet

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Manouchehr Saber 2

1 Assistant Professor in Media Management, University of Tehran

2 B.A. Student in Media Management, University of Tehran

چکیده [English]

Information technology was able to change all the ways and methods of transforms, exchange, save and management of information. Nowadays, the newest communication technologies have changed the social changes so fast and deep that even the most stable part of human's life which is the culture could not resist and had changed. The mankind has faced serious cultural changes because of the increase in the speed of cultural transfer. Hence, figuring such a landscape in IT area could be positive changes based on cultural favorable solutions.
In this article, we are defining culture and IT accompanied with a study on their properties. A study has done, on the relation between culture and IT based on the newest communication technologies (the most important one is Internet).
The writer has discussed different viewpoints about Internet and its function and the influence and has shown all disadvantages and damages of this newest technology beside its advantages and capabilities.
At last the influence of internet on religious values is shown and studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • IT
  • the newest communication technologies
  • Internet
  • Religious values
  • cultural damages