نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در دهة اخیر رشد سریع اینترنت بر بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر از جمله روش‌های ارتباطی آن‌ها تأثیر گذاشته است. یکی از مظاهر این تأثیر در گرایش جوانان به ازدواج از طریق اینترنت، در سال‌های اخیر، مشاهده می‌شود. در این مقاله علل گرایش به ازدواج‌ اینترنتی در بین دانشجویان بررسی می‌شود. پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی است. جامعة آماری همة دانشجویان دانشگاه اصفهان که در سال تحصیلی 1391 - 1390 در رشته‌های فنی ـ مهندسی، علوم انسانی، و علوم پایه مشغول به تحصیل بودند، بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 محاسبه شد که به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از سه دانشکدة فنی ـ مهندسی، علوم انسانی، و علوم پایه انتخاب شدند. با استفاده از روش پیمایشی و استخراج و تحلیل داده‌ها این نتیجه حاصل شد که عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی ـ فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، و تکنولوژیکی با گرایش به ازدواج اینترنتی در بین دانشجویان مرتبط بوده است که عامل اجتماعی ـ فرهنگی بالاترین و اقتصادی کم‌ترین علل گرایش به ازدواج‌های اینترنتی در بین دانشجویان بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Related Factors of Tendency to Internet Marriages among Students (With a Pathological Approach to Internet Marriages)

نویسندگان [English]

  • Negin Barat Dastjerdi 1
  • Arezo Erfan 2

1 Assistant Professor in Educational Science, University of Isfahan

2 M.A. Student in Educational Management

چکیده [English]

The rapid growth of internet usage over the last two decades has been influencing many aspects of our life and most noticeably the ways in which people communication with each other. One of the manifestations of impact on youth trend can be observed to internet marriage in recent years. The study population consisted of all students in the fields of humanities, Engineering and Science of Isfahan University that with random sampling method 345 were selected .Using survey methods and data extraction and analysis of these results were obtained that individual factor, family, social-cultural, religious, economic and technological trends related to internet marriages among students. Among these factors, social-cultural was the highest and economic lowest trends of internet marriages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Marriage
  • internet marriage
  • Students