نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات واحد تهران مرکز، تهران ایران.

2 استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ظهور جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ای متأثر از گسترش فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و فضای مجازی به ایجاد تنوع و تکثر در هویت ملی و سبک زندگی افراد و گروه‌ها انجامیده است و هویت ملی که به‌طور توأمان هم منشأ انسجام است و هم عامل تمایز، در جهان کنونی تحت‌تأثیر رسانه‌های نوین دستخوش دگردیسی‌های بنیادینی شده است. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش است که رسانه‌های محلی چه نقشی در تقویت یا ایجاد هویت ملی مخاطبان دارند. بدین منظور با استفاده از روش پیمایش و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به مطالعه موردی شبکه استانی کردستان و مردم شهر سنندج می‌پردازیم. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که می‌توان از دو مجموعه راهکار برای تقویت هویت ملی مخاطبان شبکه استانی استفاده کرد: یک مجموعه مربوط به رویکرد کلی حاکمیت به مسئله قومیت و اقلیت‌های قومی در کشور و دسته دیگر مربوط به اقدامات سازمان صداوسیما و بالاخص شبکه استانی است. مجموعه اقدامات حاکمیت شامل تدوین سیاست‌گذاری جامع قومیتی، بازنگری در سیاست‌های فعلی، عدالت‌گرایی و سیاست چندفرهنگ‌گرایی و مجموعه اقدامات صداوسیما و بالاخص شبکه استانی شامل محلی عمل کردن، مخاطب محوری در سیاست‌ها، واقعیت‌گرایی، تابوزدائی از مسائل قومیت‌ها و هویت شهروندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Local media and national identity kurdistan local tv: case study

نویسندگان [English]

 • sirvan abdi 1
 • hadi khaniki 2

1 PhD student in Communication Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Professor of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University,

چکیده [English]

The advent of information and networked society affected by ICTs and virtual space make national identity and lifestyle to be various and multiple. The national identity which is a source of solidarity and differentiating factor is deeply affected by new media and witnessed deep changes. Therefore, this research tries to answer this question that what role Kurdistan local TV plays in its audiences’ creating and strengthening national identity. So that, a survey and semi-structured interview are employed to study Kurdistan local TV and Sanandaj people as case studies. The findings suggest that there are two sets of solutions for strengthening Kurdistan audiences’ national identity: one set relates to the government general approach to the ethnicity and ethnic minority in the country and the other set relates to the measures taken by the local TV. The measures taken by the government include compiling comprehensive ethnic policies, reconsidering current policies and Multiculturalism. The local TV measures include taking audience-oriented policies, realism, taboo-removing approaches on ethical issues and citizenship identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "national identity"
 • " grounded theory"
 • " Kurdistan audiences"
 • "cultivation theory"
 • "local media"
 • ابوالحسنی، سید رحیم (1387). «مولفه­های هویت ملی با رویکردی پژوهشی»، فصلنامه سیاست،سال 38، شماره 4 : صص 1-22
 • احمدلو، حبیب الله (1381). «بررسی رابطه میران هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز»، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، تهران: دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • جنکینز، ریچارد (1381). هویت اجتماعی، ترجمه: تورج یاراحمدی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه
 • چلبی، مسعود (1375). جامعه­شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی
 • چارمز، کتی ، برساختن نظریه داده بنیاد از طریق تحقیق کیفی. مترجم: سیروان عبدی، عبدالله گیویان. تهران. انتشارات علمی فرهنگی (در دست چاپ)
 • حاجیانی، ابراهیم (1379). «تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه»، فصلنامه مطالعات ملی، سال 2، شماره 5 : صص 228-193
 • حسینی انجدانی، مریم؛ درویزه، زهرا؛ خسروی، زهره، پورشهریاری، مه سیما (1388). «نقش رسانه­ها در رشد هویت ملی نوجوانان شهر تهران»، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال 16، شماره 2 : صص 29-64
 • رسول زاده اقدم، صمد؛ عدلی پور، صمد؛ اقبالی، سمیه (1396). «مطالعه رابطه محتوای برنامه های شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان»، فصلنامه مطالعات ملی، سال 18، شماره 3: صص 125-140
 • ربانی، علی، ربانی، رسول؛ حسنی، محمدرضا ( 1388). «رسانه‌های جمعی و هویت ملی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. سال 16، شماره 2 : صص 65-93
 • ربانی، علی؛ رستگار، یاسر (1392). «تحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد ششگانه آن در بین شهروندان شهر اصفهان»، فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی، سال 24، شماره 2 : صص 1-20
 • زهیری، علیرضا (1379). «هویت ملی ایرانیان»، فصلنامة علوم سیاسی،سال 3، شماره 12:صص 189-218
 • ساعی، منصور (1389). «بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی هویت ملی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه دکتری علوم ارتباطات، تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • سورین، ورنر، تانکارد، جیمز (1393)، نظریه­های ارتباطات، مترجم: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 • شجاع کاظمی، مهرانگیز و فاطمه شـجاع کـاظمی (1382)، «نقـش خـرده فرهنـگ­هـای معـارض بـر امنیـت اجتماعی»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، سال 1، شماره 17:صص 11-26
 • شیخاوندی، داور (1380)، ناسیونالیسم و هویت ایرانی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، انتشارات باز
 • صادقی زاده، کسری، مهدوی کنی، سعیدرضا (1397). «الزامات سیاستگذاری فرهنگی اقوام؛ راهبردهای برگرفته از اسناد بالادستی و دیدگاه­های ذینفعان (مطالعه موردی قوم کرد)»، فصلنامه راهبرد فرهنگ،سال 11، شماره 42: صص87-126
 • صنیع اجلال، مریم (1384). درآمدی بر فرهنگ و هویت ایرانی. تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
 • صالحی عمران، ابراهیم ؛رضایی، احمد؛ نیاز آذزی، کیومرث؛ کمالی کارسالاری، سیدنعمت الله (1387). «بررسی میزان توجه به مولفه­های هویت ملی در کتاب­های درسی دوره راهنمایی»، فصلنامه مطالعات ملی، سال 9، شماره 3: صص2-19
 • قربان­زاده سوار، قربانعلی؛ رحمتی، مهدی؛ ناطقی، هاشم (1395). «رسانه و هویت ملی؛ مطالعه موردی تاثیر رسانه در شاخص­های هویت ملی»، فصلنامه رسانه و فرهنگ، سال 6، شماره یک: صص11-131
 • کینان، درک (1372)، کردها و کردستان، مترجم: ابراهیم یونسی ، تهران، نشر نوبهار
 • محمدپور، احمد (1390)، روش تحقیق ضد روش، تهران. انتشارات جامعه­شناسان
 • مقصودی، مجتبی، دربندی، انوشه (1391). «بررسی سیاست­های قومی در جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت اصلاحات (1998-2006)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 7، شماره 7: شماره صص 155-177
 • میرمحمدی، داود ( 1392). فضای مجازی و تحولات هویت ملی در ایران. تهران: تمدن ایرانی.
 • معقولی، نادیا، شیخ مهدی، علی، قبادی، حسینعلی (1391). «تحلیل جامعه­شناسانه هویت ملی و مولفه­های آن در فیلم­های بهرام بیضائی»، فصلنامه جامعه­شناسی هنر و ادبیات، سال 4، شماره 25: صص 115-134
 • مهدی زاده، سید محمد (1384). مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات، تهران: مرکز تحقیقات و سنجش برنامه­ای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 • مک‌داول، دیوید (1383). تاریخ معاصر کرد، ترجمه: ابراهیم یونسی، تهران: پانیذ.
 • هانتینگتون، ساموئل (1378). برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، مترجم: محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

       Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database. 

       Olson, R. (1989), The Emergency of Kurdish Nationalism, and the Sheikh Said Rebellion, University of Texas, Austin.

       Dong, Wenchao (2018,. The construction of national identity in television series, MA thesis, department of communication, Ottawa, Canada

      Manago, Adriana m.(2015), Media and the development of Identity, Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences. Edited by Robert Scott and Stephan Kosslyn. © 2015 John Wiley & Sons,

Inc. ISBN 978-1-118-90077-2.

      Strauss, A., & Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

 • سایت صداوسیمای مرکز کردستان به آدرس:

http://www.kordestan.irib.ir