نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات واحد تهران مرکز، تهران ایران.

2 استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ظهور جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ای متأثر از گسترش فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و فضای مجازی به ایجاد تنوع و تکثر در هویت ملی و سبک زندگی افراد و گروه‌ها انجامیده است و هویت ملی که به‌طور توأمان هم منشأ انسجام است و هم عامل تمایز، در جهان کنونی تحت‌تأثیر رسانه‌های نوین دستخوش دگردیسی‌های بنیادینی شده است. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش است که رسانه‌های محلی چه نقشی در تقویت یا ایجاد هویت ملی مخاطبان دارند. بدین منظور با استفاده از روش پیمایش و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به مطالعه موردی شبکه استانی کردستان و مردم شهر سنندج می‌پردازیم. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که می‌توان از دو مجموعه راهکار برای تقویت هویت ملی مخاطبان شبکه استانی استفاده کرد: یک مجموعه مربوط به رویکرد کلی حاکمیت به مسئله قومیت و اقلیت‌های قومی در کشور و دسته دیگر مربوط به اقدامات سازمان صداوسیما و بالاخص شبکه استانی است. مجموعه اقدامات حاکمیت شامل تدوین سیاست‌گذاری جامع قومیتی، بازنگری در سیاست‌های فعلی، عدالت‌گرایی و سیاست چندفرهنگ‌گرایی و مجموعه اقدامات صداوسیما و بالاخص شبکه استانی شامل محلی عمل کردن، مخاطب محوری در سیاست‌ها، واقعیت‌گرایی، تابوزدائی از مسائل قومیت‌ها و هویت شهروندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Local media and national identity kurdistan local tv: case study

نویسندگان [English]

  • sirvan abdi 1
  • hadi khaniki 2

1 PhD student in Communication Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Professor of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University,

چکیده [English]

The advent of information and networked society affected by ICTs and virtual space make national identity and lifestyle to be various and multiple. The national identity which is a source of solidarity and differentiating factor is deeply affected by new media and witnessed deep changes. Therefore, this research tries to answer this question that what role Kurdistan local TV plays in its audiences’ creating and strengthening national identity. So that, a survey and semi-structured interview are employed to study Kurdistan local TV and Sanandaj people as case studies. The findings suggest that there are two sets of solutions for strengthening Kurdistan audiences’ national identity: one set relates to the government general approach to the ethnicity and ethnic minority in the country and the other set relates to the measures taken by the local TV. The measures taken by the government include compiling comprehensive ethnic policies, reconsidering current policies and Multiculturalism. The local TV measures include taking audience-oriented policies, realism, taboo-removing approaches on ethical issues and citizenship identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "national identity"
  • " grounded theory"
  • " Kurdistan audiences"
  • "cultivation theory"
  • "local media"