نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت رسانه ای، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

3 عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

4 عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

10.30465/ismc.2021.29289.2137

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب اساتید علوم ارتباطات از آزادی بیان در رسانه‌های ایران انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی و تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر از اساتید رشته علوم ارتباطات بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه‌‌ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین جمع آوری یافته‌ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافته و با روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه تعداد 62 مفهوم استخراج و پس از مقوله بندی در پنج بُعد شامل: 1.وضعیت رسانه‌ای؛ 2.تنوع رسانه؛ 3.مالکیت و محتوا؛ 4.قانونی و 5.موانع آزادی بیان، در رسانه‌های ایران دسته بندی شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای آزادی بیان در رسانه‌های کشور، باید تمامی ابعاد فوق در تصمیم گیری و سیاستگذاری به طور بی‌طرفانه مورد توجه قرار گرفته و قوانین و فرایندها به گونه ای اصلاح شود تا برای رسانه‌ها شفاف‌تر و دارای محدودیت کمتری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Dimensions of Freedom of Speech in the Iranian media from professors of communication sciences view

نویسندگان [English]

  • Abbas Zamani 1
  • Hamid Reshadi 2
  • Faeze Taghipour 3
  • Syamak koorng Beheshti 4

1 Ph.D. Student of Media Management, Young Researchers and Elite Club, Isfahan(khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Master of Science in Social Communication Sciences, Islamic Azad University of Meybod

3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University Isfahan Branch(Khorasgan), Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Department of cultural management, Islamic Azad University Isfahan Branch(Khorasgan), Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the experiences professors of communication sciences in dimensions of freedom of speech in the Iranian media. The research method was phenomenology and the participants were 12 professors of communication sciences, that were selected by purposive sampling method, and were studied using in-depth semi-structured interviews. Also, the collection of findings continued until the Information saturation, and were analyzed by Colizzi method. Then, 62 codes were extracted, and classified into five dimensions, including: 1. Media status; 2. Media diversity; 3. Ownership and content; 4. Legal and 5. Barriers to freedom of expression in the Iranian media. The results showed; for to promote freedom of speech in the media, it is necessary to pay attention to all the above dimensions in decision-making and policy-making impartially, and revise the rules and procedures to make them more transparent and the media less Limited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • freedom of speech
  • Media
  • Media Rights
  • Communication Rights