نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه ازاد

3 استادیار پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

چکیده

انقلابی که حول تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید به وقوع پیوسته، موجب یک تغییر پارادایم تکنولوژی از تکنولوژی صنعتی به تکنولوژی اطلاعاتی گردیده است. در حالی که تکنولوژی‌های فوق امروز، مهمترین عامل تولید، رقابت پذیری، رشد اقتصادی وحضور در بازارهای جهانی هستند، لیکن با قوت بخشیدن به نیروهای مرکز گریز جهان گرا و بازیگران و فعالان متعدد دیگر، تبدیل به مهمترین ابزارهای به چالش طلبی مرزهای سیاسی قلمرویی، به حاشیه‌رانی دولت مطلق، همچنین تحلیل بردن حاکمیت ملی و تغییر فرهنگ امنیت ملی به امنیت جهانی شده‌اند. پژوهش حاضر در صدد است تا با تبیین گفتمان امنیتی حاکم بر دوران جنگ سرد پیرامون دومؤلفه محیط امنیتی و الگوهای رفتاری بازیگران و مفروضات سیاسی غالب و نهادینه شده در این دوران به بررسی گفتمان امنیتی معاصر و تبیین تغییرات و تحولاتی که در اثر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی در محیط عملیاتی دولت‌ها، بپردازد و از این رهگذر ناکارآمدی گزاره‌ها و مفروضات کلیدی گفتمان سخت افزارگرای جنگ سرد را به تصویر کشیده و پارادایم حاکم بر مطالعات امنیتی کنونی را مورد شناسایی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Information and Communication Technology on the Security Discourse of the International System

نویسندگان [English]

 • fariba sadat mohseni 1
 • alireza khosravi 2
 • farhad ziviyar 3

1 PhD in Political Science, University of Tehran,Tehran

2 PhDCandidate of Social Communication Science,Tehran

3 Assistant Professor at theCenter for Political Thought, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran

چکیده [English]

The revolution that occurred around the new information and communication technologies has led to a technological paradigm shift from industrial technology to information technology. While the above-mentioned technologies today are the most important factors of production, competitiveness, economic growth and presence in global markets, by strengthening the world-oriented centrifugal forces, actors and many other activists, they have become the most important means of challenging territorial political boundaries, marginalizing absolute governments, as well as undermining national sovereignty, and changingthe culture of global security to national security. The present study seeks to portraythe security discourse dominating the cold war periodfocusing on the two factors of security environment and behavioral patterns of actors, and internalizedpoliticalassumptions in that era in order to investigate the current security discourse and illustrate the changes in operational environments of governments resulting from information and communication technologies. By so doing, the ineffectiveness of propositions and key assumptions of hard security discourse of the cold war will be portrayed and the paradigm dominating the current security studies will be identified

کلیدواژه‌ها [English]

 • information and communication technologies
 • security discourse
 • hard security discourse
 • soft security discourse
 • globalization
 • international system
 • . آلوین تافلر هایدی تافلر، جنگ و ضد جنگ، آشتیانی، تهران : نشرفرزان .1375.
 • آردی مک کین لای ـ ار. لیتل، امنیت جهانی رویکردها و نظریه ها، مترجم: اصغر افتخاری، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380.
 • اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعه امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.
 • سید حسین سیف زاده، معمای امنیت و چالشهای جدید غرب،  تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1383
 • سید حسین سیف زاده، نظریه پردازی در روابط بین الملل، مبانی و قالب های فکری، تهران : سمت، 1376 .
 • علیرضا طیب، تروریسم تاریخ، جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، تهران : نشرنی 1382.
 • کارل دویچ و دیگران، نظریه های روابط بین الملل، تهران، ماجد، 1376.
 • کیت، بهان و دیانا هولمز، آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی. ترجمه مجید آذرخش و جعفر مهراد. تهران، سمت، 1377.
 • گاریبو هلیوژا، جهانی سازی پیامد انقلاب تکنولوژیک، گزارش گفت و گو، شماره 1، جلد 2، مرداد 1381.
  • مراد علی صدوقی، تکنولوژی اطلاعاتی و حاکمیت ملی، تهران : وزارت امور خارجه، 1380.
  • مهراد، جعفر و سارا کلینی، مبانی فناوری‌های اطللاعاتی، تهران، انتشارات سمت، 1391.
  • هلگا هافندرون، معمای امنیت : نظریه پردازی و ایجاد رشته ای در زمینه امنیت بین المللی درزمینه انتقادی و در زمینه امنیت بین الملل،ترجمه علیرضا طیب، تهران : نشر نی، 1380.
 • شهروز ابراهیمی، « بازنگری در رئالیسم در جنگ سرد، متدولوژی، اپیستمولوژی،اونتولوژی»،اطلاعات سیاسی و اقتصادی،1380، شماره 174-173.
 • علی عبداله خانی، نظریه های امنیت، جلد اول، ابرار معاصر تهران،1381.

 

 • Barry Buzan & Ole Waever, Regions &Powers the Structure of International Security, Camberidge University Press, 2003.
 • Brittnee Carter, Kenneth Waltz, Meta theorist?: Mind-World Monism in ‘Theory of International Politics’, Jul 29 2013, 1238 views
 • ·Joseph m.Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist of the Newest Liberal Institutionalism” International Affairs, 1988.
 • Ken Booth and Eric Herring, Key Guide to Information in Strategic Studies, (Londow Man Sell, 1994).
 • Lynn-Jones, Sean M., and Steven E-Miller, Global Bangers: Changing Dimensions of International Security, (Cambridge: MIT Press, 1995).
 • Manuel Castells, the Rise of Network Society, BlachWell Publishers Inc. 1996.
 • Mark Jachobson, “War in Information Age: Information Age International Law Self-Defense, and the Problem of NON-Armed Attacks”, Strategic Studies, vol. 21 September “1998. NO.3.
 • David r. Johnson, “The Rise of Law and the Global Network” in Brion kahin, Borders in Cyberspace” MIT Press. Cambridge. 1997.
 • Donald Baker,The Law of Electronic Fund Transfer Systems(1996) .
 • Friedrich Kratochwil, Rules, Norms and Decisions, (Cambridge U.K. Cambridge University Press, 1989).
 • Jessica Malt hews, “Redefining Security”, Foreign Affairs, 1992, Vol. 68, No. 2.
 •  John Baylis & Steve Smith, The Globalization of world Politics, 2013, Part 2.