نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه واحد تهران مرکزی

2 استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

3 دانشیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

در این پژوهش به بررسی نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن می پردازیم. این تحقیق بر حسب دستاوردها و نتایج از نوع کاربردی و با توجه به اهداف از نوع توصیفی-پیمایشی می­باشد. جامعه آماری، اساتید مرتبط در حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و ارتباطات از دانشگاه های معتبر شهر تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 14 نفر از بین آنها انتخاب شد . دو سوال بر اساس نظرات شرکت کنندگان طراحی شدند: الف) نقش شبکه‌های اجتماعی بر پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن چیست؟ و ب) مزایای ارتباطات سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن چه می‌باشد؟ نظرات متخصصان با استفاده از پرسشنامه 23 گزینه ای (بر اساس مقیاس لیکرت) جمع آوری شد و بر اساس روش دلفی مورد بررسی و پالایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آماده نتیجه گرفته شد که فضای مجازی از طریق تاثیر بر ابعاد توسعه سیاسی کشور با مکانیزم هایی نظیر: گسترش ابراز نظرات سیاسی، آگاهی بخش نسبت به جریانهای سیاسی، تبلیغ و معرفی احزاب خاص و غنی کردن گسترش رقابت های سیاسی و جناحی و همچنین زمینه و بستری برای کمک به دیپلماسی می تواند اثرات مهمی بر دیپلماسی عمومی مدرن ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Cyberspace in Promotion of Modern Public Diplomacy

نویسندگان [English]

  • seyyed fazlollah qazavi 1
  • sadegh zibakalam 2
  • seyedvahid aqili 3

1 MA in Cultural and Media Studies, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

2 Political Science Professor, University of Tehran

3 Associate Professor of Social Communication Sciences, Islamic Azad University,Tehran

چکیده [English]

Modern public diplomacy (MPD) is a form of public diplomacy which plays an important role in the increase of soft or smart power of countries around the world and in the extension of their influence in the global arena, especially for small countries with limited hard power.Modern public diplomacy more than anything is under the influence of new media including the cyberspace. In this paper, the role of cyberspace in promotion of MPD is studied. This is an applied study in terms of achievements and findings, and a descriptive-survey study regarding its objectives. The statistical population consists of all professors in political science, international relations and communications from prestigious universities in Tehran, Iran. By using convenience sampling method, 14 experts are selected for the study.Two questions are designed according to the opinions of study participants: (a) What is the role of social networks in promoting MPD? And (b) what are the benefits of cyber communications in promoting MPD?A 23-item questionnaire in Persian, rated on Likert scale,is used to collect data from experts which was then analyzed based on the Delphi technique and using statistical tests. According to the obtained results, it is concluded that the cyberspace can create a major impact on modern public diplomacyby affectingthe political development of Iran through mechanisms such asopen expression of political views, awareness of the political currents,promotion and introduction of special parties and enrichment of the political and factional rivalry as well as paving the way for diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • communication
  • Media
  • public diplomacy
  • modern public diplomacy
آشنا، حسام‌الدین؛ جعفری هفتخوانی، نادر. (1386). «دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف». دانش سیاسی ،5، 206-179
ایزدی، فواد. (1390). دیپلماسی عمومی امریکا در قبال ایران. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
بااوش، معصومه. (1391). «نقش فضای مجازی در بخشهای مختلف اجتماع». نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
پورحسن، ناصر.(1390). «دیپلماسی عمومی نوین و دفاع همه جانبه». فصلنامه راهبرد دفاعی، 9، 33، 158-137
حسن خانی، محمد.(1384). « دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها». مجله دانش سیاسی،2، 148-135
زورق، محمد حسین.(1386). ارتباطات و آگاهی. تهران: دانشکده صدا و سیما.
سجادپور، سیدمحمدکاظم؛وحیدی،موسی الرضا.(1390). «دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب های مفهومی و عملیاتی». فصلنامه سیاست، 4،41،95-77.
طلوعی، محمود.(1385). فرهتگ جامع علوم سیاسی. تهران: نشر علم.
منتظرقائم، مهدی.(1381).«دموکراسی دیجیتالی و حکومت الکترونیکی: سیاست و حکومت در عصر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی(ICTs)». نامه علوم اجتماعی، 19،19، 259-227
هادیان، ناصر؛ احدی، افسانه.(1388).«جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی». روابط خارجی، 1، 3،117-85
هادیان، ناصر؛ سعیدی،روح الامین.(1388).«از دیپلماسی عمومی سنتی تا دیپلماسی عمومی نوین: رویکردی هابرماسی». راهبرد، 22،68، 62-33
Gibson, William. (1984). Neuromancer. New York: Ace Science Fiction.
Williamson, Martin. (2010). British Foreign Policy in Cyberspace: At the Frontier of Diplomacy.UK: British international studies association.