نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارو عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری. دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار جامعه شناسی ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشجوى دکترى پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش در پى کشف گفتمان گزارش­هاى خبرى چهار شبکه تلویزیونى الجزیره، العربیه، بی بی سی عربى و العالم درباره وقایع انقلاب مصر 2011 در بازه زمانى شروع انقلاب تا انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری این کشور است. به همین منظور در پژوهش کنونی، از نظریه­هاى بازنمایی، برجسته سازی و چارچوب سازى استفاده شده است. همچنین اطلاعات گردآوری شده با به کارگیری «روش عملیاتی تحلیل گفتمان» (پدام) تحلیل گفتمانی شده است. جامعه آمارى این پژوهش، 10 گزارش از هر شبکه که به روش نمونه­گیری تصادفى انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که گفتمان مشترک شبکه­های مذکور، تأکید بر خواسته های مردم از جمله محاکمه مبارک و یارانش و قطع روابط با اسرائیل بوده است. اما گفتمان ویژه شبکه الجزیره بر مسالمت آمیز بودن انقلابیون و حمایت از انقلاب، گفتمان شبکه العربیه بر وجود ناامنی برای اقلیت­ها مخصوصا مسیحیان، عدم حمایت مردم از جنبش­هاى اسلامى و ایجاد فضای دوقطبی در جامعه، گفتمان شبکه بی بی سی عربی بر کاهش انسجام ملی پس از انقلاب، دودستگی مصری­ها  بین طرفداران و مخالفان انقلاب، حمایت مردم از انقلابیون مسلمان و گفتمان شبکه العالم بر درخواست مردم مصر برای برقرارى مجدد روابط مصر و ایران تأکید داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of News Storiesin Al-Jazeera, Al-Arabiya, BBCArabic, and Al-AlamTelevision Networks about the 2011 Egyptian Revolution (25/1/2011-24/6/2012)

نویسندگان [English]

  • asqar fahimifar 1
  • hasan bashir 2
  • mohammad ferasalazl 3

1 Associate Professor and Academic Member of Arts and Architecture Faculty, TarbiatModares University, Tehran, Iran

2 Professor of International Communication Sociology, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

3 PhD. Candidate in Art Research, TarbiatModares University,Tehran

چکیده [English]

This study aims at detecting the discourse of news storiesin four television networks of Al-Jazeera, Al-Arabiya, BBC Arabic, and Al-Alam about the events of the 2011 Egyptian revolution in the time period from the onset of the revolution to the election of Mohammed Morsi as the president of this country. The theories of representation, agenda-setting, and framing are employedin order to pursue the objectives of the study. The gathered datais analyzed using "practical discourse analysis method" (PDAM). The examinedpopulation in the present study consists of 10 news stories about the Egyptian revolutionfrom each news network, selectedthrough a random sampling procedure.
The results show that the common discourse of these networks is the request to emphasize on people’s demands such as the trial of Hosni Mubarak and his followers and to cease ties with Israel. However, Al-Jazeera's special discourse is on peacefulness of revolutionists and support ofthe revolution while the discourse of Al-Arabiya network is on the insecurity threatening the minority, especially Christians, after the revolution, the lack of popular support for the Islamic movements, and the atmosphere of polarization created in the society.Meanwhile, the discourse of BBC Arabic revolved around the reduced national solidarity after the revolution, the schism between Egyptian supporters and opponents of the revolution, and people's support of Muslim revolutionistswhereas Al-Alam network’s discourse emphasized on the request of Egyptian people for restoration of Egyptian-Iranian relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis
  • Egypt
  • Al-Jazeera Channel
  • Al-Arabiya Channel
  • BBC Channel
  • Al-Alam Channel
-         استریت، جان (1384)، رسانه­هاى فراگیر؛ سیاست و دموکراسی، ترجمه: حبیب الله فقهی نژاد، مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، تهران.
-         بشیر، حسن (1385)، تحلیل گفتمان: دریچه­اى براى تحلیل ناگفته­ها، تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
-         بشیر، حسن (1390)، رسانه­هاى بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان. تهران: انتشارات سیمای شرق.
-         پیرنجم­الدین، حسین و مرندی، سید­محمد (1389)، «گفتمان شرق­شناسانه در بازنمایی­های رسانه­ای غرب از ایران»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 2، صص 100-83.
-         سروی زرگر، محمد (1390)، «نشانه­شناسى بازنمایی خانواده در آگهی­های بازرگانی تلویزیون»، پژوهش­های ارتباطی، سال هجدهم، شماره 3، صص 62-33.
-         سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1386)، نظریه­هاى ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-         شکرخواه، یونس (1381)، خبر، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
-         فرقانی محمد مهدی و احمدی، علی (1390)، تصویر سازی فعالیت­های هسته­ای جمهوری اسلامی ایران در شبکه­های تلویزیونی بین المللی، پژوهش­های ارتباطی، سال هجدهم، شماره 3، صفحات 63-91.
-         فرکلاف، نورمن (1387)، تحلیل انتقادى گفتمان، (گروه مترجمان)، تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانه­­ها.
-         مهدیزاده، سید­محمد (1389)، رسانه و بازنمایی، تهران، دفتر و مطالعات توسعه رسانه­ها.
-         مهدیزاده، سید­محمد (1391)، نظریه­های رسانه؛ اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی، تهران، چاپ دوم، همشهری.
-         میرفخرأیی، تژا (1383). فرآیند تحلیل گفتمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
-          Edy, J. A. &Meirick, P.C,(2007). “Wanted, dead or alive: Media frames, frame adoption, and support for the war in Afghanistan”. Journal of communication, 57: 119-141.
Van Grop, B, (2007). “The Constructionist Approach to framing: Brining the Culture back”. Journal of communication, 57 (1): 60-78