نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دکتری مدیریت راهبردی وعضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیم

4 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با محوریت برنامه‌های نمایشی است. این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مفهوم‌سازی بنیادی (داده‌بنیـاد) انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تعـداد چهارده نفر از مراجع عظام تقلید، وزرای دولت‌های گذشته، اعضای هیئت علمی  دانشگا هها وافراد دارای تجربه کاری در حوزه سیمای ج.ا.ایران مورد مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند و سپس داده‌های حاصل، از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تلویزیون، سه کارکرد اصلی جهت ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در برنامه‌های نمایشی ایفا می‌نماید. اولین کارکرد تلویزیون که در این پژوهش شناسایی شده، عبارت از فراهم‌سازی عواملِ میانجیِشکوفاییِ سبک زندگی اسلامی-ایرانی اسـت. دومین کارکرد نمایشخصوصیات فرهنگ ملی و خرده‌فرهنگ‌های بومی-محلی است. سومین کارکرد تلویزیون جهت ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی اسـت کـه در ایـن پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of theIslamic-IranianLifestylePromotionModel in IRIB with a Focus on TV Dramas

نویسندگان [English]

  • ali akbar farhangi 1
  • mojtaba amiri 2
  • seyed morteza mosavian 3
  • kazem nazari 4

1 Full Professor in Management College, University of Tehran, Tehran, Iran

2 AssistantProfessor in Management College, University of Tehran, Iran

3 PhD, Faculty Member of IRIB University,Tehran

4 PhDCandidate in Media Management, Management College,University of Tehran,Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this research is to present an Islamic-Iranian lifestyle promotion model in IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) with a focus on TV dramas. This is a qualitative data-based research conducted through the basic conceptualization procedure. Using purposive sampling and snowball technique, fourteen people,including grand clerics (marja’), ministers of previous governments, faculty members of universities, and experienced people in IRIB (TV field),are selected through in-depth semi-structured interviews. Next, the data are analyzed and interpreted through open, axial and selective codification. The research findings show that television performs three functions in prompting theIslamic-Iranianlifestyle in TV dramas.Thefirst function identified in the study isproviding the intermediary elements of bloomingthe Islamic-Iranianlifestyle. The second function is presenting the features of the national culture and ethnic-local semi-cultures. Finally, using threestrategies of avoiding contradiction, cognition of the represented lifestyle and research in media and audience assessmentis the third function of television in promptingIslamic-Iranianlifestyle that is identified in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV Series
  • basic conceptualization theory
  • Islamic-Iranian lifestyle
  • Culture
  • family
  • Consumption
. استراس، آنسلم و جولیـت کـوربین (1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنـایی، رویـه‌هـا و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمـودی، تهـران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
2. محمدی، افشین، بی بک آبادی،غزال (1389). بررسی مولفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمایی پرفروش، تهران: نامه پژوهش فرهنگی، سال یازدهم، شماره یازدهم.
3. لاجوردی، هاله (1388). زندگی روزمره در ایران مدرن با تاکید بر سینمای ایران، چاپ اول، تهران: نشر ثالث.
4. رضوی زاده، نورالدین (1385). بررسی تأثیر رسانه‌ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 31.
5. فاضلی، محمد(1382). مصرف و سبک زندگی، چاپ اول، قم: انتشارات صبح صادق.
6. شهابی، محمد (1386). سبک‌های زندگی جهان وطنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت های سیاسی آن، کتاب الگوهای سبک زندگی ایرانیان، مجموعه مقالات، تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
7. گیدنز، آنتونی(1378). تجدد و تشخّص: جامعه و هویت شخص در عصر جدید، (مترجم، ناصر موفقیان)، تهران: نشر نی.
8. بوردیو، پیر(1390). تمایز: نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی، (مترجم، حسن چاوشیان)، تهران: نشر ثالث، چاپ اول.
9. اباذری، یوسف، حسن چاوشیان (1381)، از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، شماره 20.
10. مهدوی کنی، محمدسعید(1387). دین و سبک زندگی، چاپ سوم، تهران: دانشگاه امام صادق.
11. بوردیو، پیر(1377). ذوق هنری و سرمایه فرهنگی، (مترجم، لیلی مصطفوی)، نامه فرهنگ، ش 30 ، تابستان 1377.
12. هندری، ل.بی و دیگران(1383). اوقات فراغت و سبکهای زندگی جوانان، (ترجمه فرامرز ککولی دزفولی و مرتضی ملانظر)، سازمان ملّی جوانان، تهران: نسل سوم.
13. هومن، حیـدرعلی (1389). راهنمای عملی پژوهش کیفی، چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
14. دانایی‌فرد، حسن و زینب مظفری (1387). ارتقا روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تـأملی بـر استراتژیهای ممیزی پژوهشی، پــژوهشهای مدیریت، شماره اول؛ صص 131-162.
15. مارشال، کـاترین ، کـرچن . ب راسـمن (1377). روش تحقیق کیفی، (ترجمه علـی پارسـاییان و سـیدمحمد اعرابی)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
16. سایر، آنـدرو (1388)، روش در علـوم اجتماعی: رویکردی رئالیستی، (ترجمه عماد افروغ)؛ چـاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
17. دروین، برندا، لارنس گراسبرگ، بابارچی اوکیف و الـن وارتـلا (1388). بازنگری در ارتباطات: مسائل مربوط به نگاره‌ها، (ترجمـه محمـود صـدری)، تهـران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
18. ویمر، راجردی و جوزف آر دومینیک(1384). تحقیق در رسانه های جمعی، (ترجه کاووس سیدامامی)، تهران: سروش.
19. هچ، مـاری. جـو ( 1385). تئـوری سـازمان ، (مترجم، حسـن دانایی‌فرد)، تهران: نشر افکار.
20. فیلیک، اووه(1388). درآمدی بر تحقیقات کیفی، (ترجمه، هادی جلیلی)،چاپ اول، تهران: نی.
21. Sobel, Michael, (1981), Life style Expenditure in comtem porary American: Relations bet ween stratification and culture, American behavioral scientist, vol. 26. No. 4pp. 521- 533.
22. Loov thomas & Miegel fredrik, The Notion of Lifestyle: Some Theoretical Contributions, in: Nordicom Review,no. l (1990), pp. 21-31.
23. Carlile, Paul. R, Christensen, Clayton M (2005), The Cycles of Theory Building in Management Research, Harvard Business School.
24. Kvale, Steinar (1996), Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Sage Publications
25. Hatch, Mary. Jo, Cunliffe, Ann. L (2006), Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern, New York: Oxford University Press.