نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

دانش جدید و میان رشته‌ای فلسفة رسانه (Media Philosophy ) حدود ده سال است که در کشورهایی از قبیل آلمان، و آمریکا مورد توجه محققان علوم فلسفی، اجتماعی و ارتباطات قرار گرفته است. اینکه این دانش خود از میان رشته‌ها و علوم دیگر به‌طور طبیعی متولد شده و یا به تلقیح برخی علوم با یکدیگر با انتظارات معینی به وجود آمده است، بحث جداگانه‌ای لازم دارد که در هر صورت، باعث مطرح شدن مسایل جدیدی در حوزة ارتباطات و رسانه‌های جدید شده است.
جایگاه فلسفة رسانه و نسبت آن با تقسیمات اساسی فلسفه، ماهیت فلسفة رسانه و توجه به هویت و روش و مسایل این دانش، و هم‌چنین، خانواده فلسفة رسانه و بستگان آن دانش، و در نهایت، فلسفة رسانه گسترش مرزهای دانش و یا ضرورتی بومی، محورهای اصلی این نوشته را تشکیل می‌دهد.
در تبیین جایگاه دانش فلسفة رسانه، دو تقسیم اصلی فلسفه به فلسفة مطلق و فلسفة مضاف، و فلسفة قاره‌ای و فلسفة تحلیلی عنوان خواهد شد، و نسبت دانش فلسفة رسانه در اقسام آن بررسی و نتایج آن ارائه خواهد شد. سپس، در بحث ماهیت دانش فلسفة رسانه، نسبت این دانش جدید با معرفت‌های درجة اول و درجة دوم و فلسفه‌های مضاف مورد توجه قرار خواهد گرفت و به دنبال آن روش معتبر این علم تبیین خواهد شد. در ادامة نوشته، تقسیم‌بندی مهم فلسفة رسانه به فلسفة نظری رسانه و فلسفة عملی رسانه و شرح اقسام آن مطرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

What Is the Media Philosophy?

نویسنده [English]

  • Seyyed Hassan Hosseini

Associate professor at Sharif University of Technology

چکیده [English]

The modern and intermediary science of media philosophy has been considered in countries like Germany and USA by philosophers, sociologists and media researchers since somewhat 10 years ago. The idea that this science has naturally arisen out of other scientific branches or it is a composition of several sciences in order to satisfy some expectations requires another research. Like many other similar sciences, and because of collapsing the limitations of a science in the modern science, the identity, the nature, the method and the scope of issues of this science are completely vague and also are very numerous. Though maybe it seems very soon to speak about reorganizing a young science like the modern science, this article, nevertheless, tries to answer the question mentioned in the title, hopping to be useful in removing some ambiguities.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of media
  • Philosophy of …
  • Theoretical Philosophy of Media
  • Practical Philosophy of Media
  • Analytic Philosophy
  • Practical Philosophy