نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

با گسترش رسانه‌های جمعی در سطح داخلی و خارجی و تأثیر آنها بر نهادهای فرهنگی جامعه، عناصر مشترک فرهنگ‌های مختلف در اثر تماس، آمیزش و ارتباط فرهنگ‌ها با یکدیگر در حال امتزاج‌اند.
تحول مهم حوزة فرهنگ، درک متقابل فرهنگ‌ها از یکدیگر، بدون گرایش به حذف است. در این راستا، طرح دموکراسی فرهنگی با تأکید بر این اصل استوار است که وابستگی هر فرد به یک فرهنگ، یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است و هر فرد، گروه و جماعت از حق انتساب خود به فرهنگ یا فرهنگ‌های خاصی برخوردار است.
در این مقاله با طرح این پرسش که مؤلفه‌های دموکراسی فرهنگی چیست به تبیین رابطة متقابل بین رسانه و فرهنگ پرداخته می‌شود.  احترام به حفظ ارزش‌های دیگران و حرکت به سوی جامعة جهانی توأم با وفاق و همدلی، منوط به رفع موانع ارتباطات میان فرهنگی است و نه آنکه فرهنگ‌ها حذف شوند. رسانه‌ها ابزار و نهادهای مؤثر در فرهنگ هر جامعه به حساب می‌آیند و حوزة عمل و فعالیت‌ آنها فرهنگ است. نتیجة این ارتباط و پیوند برقراری رابطه‌ای متقابل بین رسانه و فرهنگ است. انقلاب اطلاعات و به تبع آن، جهانی شدن رسانه‌ها از قبیل: اینترنت، پست ‌الکترونیک ، شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ، تلفن همراه ، نمابر و جز اینها نقطة عطفی در گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان جوامع مختلف شده است که از آن جمله می‌توان به افزایش سرعت ارتباطات، دسترسی جهانی به اطلاعات، ایجاد منبع جدید قدرت و نیز گسترش فرهنگ جهانی مشترک اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Media in Cultural Democracy of the Contemporary World

نویسنده [English]

  • Faezeh Tavakoli

M.A. of History, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

As Mass Media is expanding nationally and internationally and affects the cultural foundations of the society, the common elements of the various cultures, through such contact and relation of the cultures, are mixing with each other.
The important change about culture is the mutual understanding of the cultures, with no tendency to remove one. In this respect, the cultural democracy emphasizes on the principle that the dependency of an individual to a culture is one of the basic human needs and every individual, group, and community possesses the right to be appointed to (a) culture(s).
This article, posing the question about the components of cultural democracy, identifies the mutual relationship between media and culture. Respecting others’ values and moving towards an international society with concord and harmony, depends on the removal of the restrictions of intercultural relations, not the removal of the cultures. Media is considered as on effective foundation in the culture of the societies and functions within cultures. The result of such relation and bond is the mutual connection between Media and culture. The revolution of information, and accordingly the (phenomenon of) globalization of Media make a turning point in developing political, economical and cultural cooperation between different societies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • cultural democracy
  • contemporary world
  • diversity of cultures