نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دکترای عرفان اسلامی و پژوهشگر و مدرس دانشکده صدا و سیما

چکیده

فلسفة تلویزیون را می‌توان در بستر فلسفه رسانه فهم کرد و برداشت از فلسفة تلویزیون در ساحت‌ها و ابعاد گوناگونی که فلسفة رسانه بدان تقسیم‌بندی می‌گردد و متفکران بدان پرداخته‌اند، قابل بررسی است. از دیگر سوی، فلسفة تلویزیون هم از منظر فنی و هم از منظر قالب‌های آن قابل بررسی است و لذا می‌توان در سه بخش تصویر، واقعه و سریال ابعاد آن را مورد مطالعه قرار داد. تلویزیون با توجه به سازمان‌بندی و شیوة عمل مختص به خود، تفکر و تجربه‌ای را تولید می‌کند، تلویزیون در اصل شکلی مختص به خود از تفکر و تجربه است که با عنایت به آن نه تنها جنبة فنی تلویزیون فراموش نمی‌شود، بلکه بر آن تأکید و تمرکز نیز می‌شود. تلویزیون عضو ماشینی زندگی انسان است که به فنی شدن و تکنیکی شدن تفکر می‌انجامد. تلویزیون رسانه‌ای است که ادراکی جهانی را برای انسان میسر می‌سازد. در این نوشتار فلسفة تلویزیون در سه بخش و با در نظر گرفتن سه برداشت از فلسفة رسانه بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to TV Philosophy

نویسنده [English]

 • Mohammed Akhgary

Researcher at IRIB faculty

چکیده [English]

TV philosophy can be considered on the basis of media Philosophy. It is examinable from different points of views and aspects to which the media philosophy is divided. On the other hand, TV philosophy both technically and also formally is appropriate to assessment and thus, we can analyze the aspects of it in three parts: image, event, serial. Based on its organization and its special method, TV produces a special thought and experience. In fact, TV itself is a special form of thought and experience which does not only lead to forgetting technical TV aspects, but also does lead to emphasizing and focusing on them. TV is a mechanical member of human life which leads to a technical kind of thought. TV is a media which makes possible a world perception to human beings. Here in regards to three account of the TV philosophy, we would analyze it in three parts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TV Philosophy
 • Discourse
 • Ge-Stell
 • philosophy of technology
 • image
 • New TV
 • Theory of media image
 • Event
 • Media perception
 • Serial