1. مطالعه ی اقتصاد تهیه و تولید انیمیشن تلویزیونی در ایران با مطالعه ی موردی دو انیمیشن داخلی وخارجی (شکرستان و خانواده سیمپسون)

ناصر گل محمدی؛ عبدالرضا صالحی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 253-272

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5276

چکیده
  امروزه انیمیشن به‌عنوان رسانه‌ای قدرتمند و صنعتی پول‌ساز در کشورهای بزرگ جهان به شمار می‌آید و در طول یک قرن توانسته به‌سرعت روند رشد و تکامل را سپری کند. در ایران تهیه و تولید انیمیشن تلویزیونی نتوانسته آن گونه که باید به یک صنعت تبدیل شود. هدف این پژوهش بررسی آسیب‌های اقتصادی پیش روی تهیه و تولید انیمیشن تلویزیونی در ایران و ارائه ...  بیشتر