1. اسلام و هندوئیزم؛ تحقیق در مبانی مشترک دو فرهنگ

حسن بلخاری قهی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 37-61

چکیده
  دو تمدن ایران و هند، سابقه‌ای دیرپا در تاریخ آسیا دارند. بررسی تطبیقی ریگ‌ودا و اوستا به وضوح این معنا را نشان می‌دهد. باورها، آیین‌ها، اساطیر مشترک و نیز تجلی آنها در هنر و معماریِ ایرانِ پیش از اسلام، خاستگاه مشترک دو تمدن را، به‌ویژه با توجه به پیشینة مشترک آریایی‌بودن دو قو،م اثبات می‌کند. حضور اسلام در ایران، دامنة ...  بیشتر