1. بررسی رویکردها و ابعاد هژمونی تکنولوژی بر انسان

علیرضا باقری ده‎آبادی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 1-28

چکیده
  تکنولوژی، که از آغاز و به قصد سلطۀ انسان بر جهان طبیعی شکل گرفت، امروز، با گسترش ابعاد فنّاوری در حوزه‎های مختلف علم، نقش بی‎بدیلی در زندگی انسان‎ها ایفامی‎کند. اگرچه هنوز برخی صاحب‎نظران از این‌که واژۀ سلطه را در این رابطه استعمال کنند احتیاط می‎کنند، درحقیقت، سلطۀ تکنولوژی بر انسان مدت‎هاست که آغاز شده و به اندازه‎ای ...  بیشتر