ارجاعات شخصیت‌های مستند اجتماعی در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رمزگان امر به معروف ‌‌و نهی از منکر رسانه‌ای

عباس ناصری طاهری؛ سید بشیر حسینی؛ مسعود وثوقی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 213-239

چکیده
  از میان گونه‌های متنوع برنامه‌سازی (تلویزیونی)،مستند اجتماعی به علت مؤثر بودن درعرصه‌ی آموزش، ترویج فرهنگ و پرداخت به موضوعات مبتلا به مخاطبان،رمزگانی است که می‌توان بهوسیله‌ی آن ارجاعی به پیام‌های معروف و منکر داشت و در مخاطب انگیزشی مناسب و متناسب ایجاد کرد. از آنجا که مستند اجتماعی از وجود شخصیت، به ویژه شخصیت‌های واقعی بهره ...  بیشتر