دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1398 
10. بازنمایی فرهنگ بدن در مجلات عامه‌پسند زنان

صفحه 201-225

رزیتا عزتی قادی؛ نادر جعفری هفتخوانی