دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-309 
2. تحلیل مقایسه‌ای بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی

صفحه 37-54

علیرضا خسروی فسایی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سرو ناز تربتی؛ لیلا نیرومند


5. بازنمایی کلیشه های قومی در سریال های تلویزیون (بازه زمانی:1392-1380)

صفحه 111-130

محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ راضیه شامخ نیا


9. نظارت و ارزیابی مطلوب خبر صدا وسیما از منظر کارشناسان

صفحه 219-246

لطیفه گودرزی؛ علی اکبر فرهنگی؛ اکبر نصراللهی