دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-212 
5. نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن

صفحه 101-118

سید فضل اله قاضوی؛ صادق زیبا کلام؛ سید وحید عقیلی


8. فایده‌گرایی‌اخلاقی و تبلیغات بازرگانی

صفحه 171-196

علیرضا والی اصل؛ محسن جاهد؛ سحر کاوندی