رویکرد مخاطب محور در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران

4 استادیار جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

محقق در این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردی فرهنگی و اجتماعی، رویکردی تحت عنوان «رویکرد مخاطب محور» معرفی نموده است. رویکردی که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه به مخاطب دارد تا با توانمند سازی مخاطب، به او توان نقد و تجزیه تحلیل پیام را بدهد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کمی انجام شده و نتایج حاصل بیانگر آن است که با رویکردی مخاطب محور می توان در قالب راهبرد آگاه سازی و آموزش و از طریق ارتقای سواد رسانه ای به توانمندسازی مخاطب در تحلیل و تفسیر و نقد پیام پرداخت و نیز در قالب راهبرد ایجاد و تنوع سازی از تکنیک های اقناع مخاطب برای جلب نظر مخاطب و جذب مخاطب بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An audience-centric approach in dealing with virtual social networks

نویسندگان [English]

  • Alireza Akbarzadeh 1
  • soraya memar 2
  • Masoud Kousari 3
  • Reza Hemmati 4
1 Ph.D. Student of Sociology, University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Sociology, University of Isfahan
3 full Profesor, Department of Sociology, University of Tehran
4 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Isfahan
چکیده [English]

The researcher in this study, while demonstrating the need to change approaches from coping approaches to a cultural and social approach, has introduced as "audience-oriented approach ". An approach based on the focus of attention instead of paying attention to the sender of the message, is to pay attention to the audience, in order to empower the audience, give him the power to critique and analyze the message. The present study was carried out using quantitative content analysis method. The results show that using an audience-centered approach, it can be used in the form of awareness and education strategy and by promoting media literacy to empower the audience in analyzing, interpreting and criticizing the message, and also in The strategy formulated the creation and diversification of the audience's persuasion techniques to attract the audience's attention and attraction

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • Strategy
  • Audience- Oriented Approach
  • Media Literacy
  • Audience Persuasion
-         ارجمندی، غلامرضا(1385). مهارت های سواد رسانه ای، انتشارات دانشگاه پیام نور. تهران

-         اکبرزاده، علیرضا؛ هاشمیان فر، سید علی(1393). تحلیل جامعه شناختی تجارب جنسی استفاده کنندگان از محصولات پورنوگرافی. فصلنامه مطالعات جامعه شناسی جوانان، شماره 15

-         آل داود، سید علیرضا(1396). وضعیت فیلترینگ فضای مجازی در کشورهای مختلف جهان. قابل دسترسی در: خبرگزاری تسنیم به تاریخ 2دی ماه 1396 https://www.tasnimnews.com/fa/news/

-         باقری، علی؛ زارعیان، فرج الله(1392). تاثیر فضای مجازی بر هویت و همبستگی ملی. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 60

-         تولایی، روح الله(1393). آینده پژوهی خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، شماره 14

-         حاجی ملا میرزایی، احمد (1393). تدوین الگوی مدیریتی در خط و مشی گذاری فضای مجازی کشور. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 13

-         شکرخواه، یونس(1384). تفاوت سواد رسانه ای و آموزش رسانه ای. وبلاگ دات

-         شهابی، محمود (1391). شبکه های اجتماعی مجازی و کاربران جوان؛ از تدوام زندگی واقعی تا تجربه وطنی. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم، شماره 69

-         صیادی، پری؛ عطایی، پری (1396). تحلیل جامعه شناختی تاثیر استفاده از اینترنت بر روابط افراد در خانواده. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، سال پانزدهم، شماره 2

-         طالب پور، علیرضا و همکاران(1393). مرور راهبردهای کشورهای جهان در حوزه فضای مجازی. فصلنامه راهبرد، شماره77

-         قدسی، امیر (1392). ارائه راهبرد در زمینه تاثیر فضای مجازی بر امنیت ملی ج.ا.ایران. فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 44

-         کفاشی، مجید(1388). بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال دوم، شماره 3

-         مهدی زاده، محمد(1388). مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات، تهران،نشر سروش

-         نصیری، بهاره و عقیلی، سید وحید(1390). بررسی آموزش سواد رسانه ای در کشورهای کانادا و ژاپن. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 41

-         وکیلیان، سیدآرش (۱۳۹۲). حفاظت از کودکان برخط (آنلاین)؛ فناوری‌ها و روش‌ها. گزارش کمیسیون حفاظت از کودکان برخط (آنلاین) به کنگره ایالات متحده آمریکا. مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال.

 

- Andrew McGowan. (2011). communications alliance submission inquiry into the national broadband network, 25 March

-Classification Branch.(2015). Understanding Classifications (Home Entertainment), Australian Classification, http://www.classification.gov.au/Industry/Journey/Pages/Who-is-allowed-to-access-MA-15-and-R-18-material/Step1.aspx

- Fabiano, Nicola (2009, February 10), Safer Social Networking Principles for the EU, Retrieved from ec.europa

 

-Hicks, R. (2012, Nov 22), Singapore Mine Citizen Sentiment Social Media, Retrieved from ec.europa.

 

-Internet_censorship in china. (2017), Retrieved from wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_the_People%27s_Republic_of_China

 - Kopstein, J. (2013), UK Police Secretly Monitoring 9,000 Political Campaigners Using Social Media Surveillance, The GuardianArs Technica

 

- Mead, C. (2012). The Importance of Local Social Networks in Digital Marketing Strategies and how to approach them, Tug Ltd. Retrieved from:  http://www.tugagency.com/services/social-media-marketing/TUG-Local-Social Networks-White-Paper.pdf

 

- Open Net Initiative (2010). ONI Regional Overview: Australia and New Zealand", Available on https://opennet.net/sites/opennet.net/files/ONI_AustraliaandNewZealand_2010.pdf

- Sanghani, R. (2014, November 12), Police 'spying' on almost 9,000 extremists, Retrieved from the telegraph:http://www.telegraph.co.uk/news/uknews

 

 

https://www.cyberpolice.ir/category

https://www.alexa.com