دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397 
1. رویکرد مخاطب محور در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی

صفحه 1-18

علیرضا اکبرزاده؛ ثریا معمار؛ مسعود کوثری؛ رضا همتی


9. ماهیت رسانه‌های نوین

صفحه 189-212

فاطمه مصدری؛ سیدحسن حسینی