1. پدیدارشناسی ابعاد آزادی بیان در رسانه‌های ایران از دیدگاه اساتید علوم ارتباطات

عباس زمانی؛ حمید رشادی؛ فائزه تقی پور؛ سیامک کورنگ بهشتی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.29289.2137

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب اساتید علوم ارتباطات از آزادی بیان در رسانه‌های ایران انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی و تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر از اساتید رشته علوم ارتباطات بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه‌‌ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین جمع آوری یافته‌ها تا اشباع ...  بیشتر

2. بررسی نقش اخلاق رسانه‌ای در طنز مکتوب نشریات کشور

صدیقه ببران؛ سعید ناظمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 21-41

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2019.4427

چکیده
     در عصر حاضر که جوامع با پدیده­های تازه­ای در حوزه ارتباطات رو به رو هستند لزوم بازنگری کلی به مباحث جانبی رسانه­ها از جمله اخلاق­ رسانه­ای احساس می­شود. طنز اگرچه موضوع جدیدی در تاریخ اجتماعی ایران نیست ولی در عرصه­ی رسانه­ای، از پیشینه­ی کمتری برخوردار است. حضور این تازه وارد جدید به روزنامه­ها، مسائل جدیدی ...  بیشتر

3. اصول اخلاقی در رسانۀ جهانی

مریم صانع پور

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 67-102

چکیده
  روابط اجتماعی انسان‎ها مستلزم رعایت اصول اخلاقی است و هرقدر گسترة ارتباطات اجتماعی بیشتر شود، ضرورت تقیّد به اخلاق فضیلت‎مندانه بیشتر خواهدشد. برخی صاحب‎نظران اخلاقی برآن‎اند امروزه تکثر و تنوع فرهنگ‌ها در رسانۀ جهانی موجب‎شده تا نتوان مشترکاتی اخلاقی برای بشریت ترسیم کرد، اما نگارنده در مقالة حاضر از پنج اصل اخلاقی به‌ ...  بیشتر