1. نقش صداوسیما در مقابله با شایعات سیاسی انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی مجازی

اردشیر زابلی زاده؛ مرتضی شمس

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.34512.2323

چکیده
  هدف از این پژوهش کیفی که با روش گراندد تئوری انجام شده است، شناسایی مناسب-ترین اقدامات سازمان صداوسیما در مقابله با شایعات سیاسی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی درکشور است. جامعه آماری خبرنگاران و دبیران خبر سازمان صداوسیما است که از میان آنها در خبرگزاری صداوسیما و شبکه‌های خبر، العالم و پرس تی‌وی به عنوان چارچوب نمونه‌گیری ...  بیشتر

2. بررسی تاثیر کیفیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت ملی شهروندان تبریزی

حسین حیدری؛ باقر ساروخانی؛ مهرداد نوابخش

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 83-105

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.6074

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت ملی است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل شهروندان بالای 15 سال تبریزی است و حجم نمونه برابر با 444 نفر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدت عضویت در شبکه-های اجتماعی مجازی بر هویت ملی، بعد آگاهی و بعد ...  بیشتر

3. مطالعه‌ی تأثیر فردگرایی و جمع‌گرایی بر فردگرایی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)

بهاره آروین؛ مهدی غلامزاده

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.26012.2026

چکیده
  در ایران تحقیقات فراوانی درباره فردگرایی و جمع‌گرایی انجام شده است که هر یک از این تحقیقات میزان فردگرا یا جمع‌گرا بودن جامعۀ مورد بررسی را در بین یکی از دو سر طیف فردگرایی یا جمع‌گرایی نشان می‌دهند. اما نکتۀ مشترک تمامی این پژوهش‌‌ها این است که فردگرا یا جمع‌گرا بودن ایرانیان در بستر گروه‌ها و شبکه‌های واقعی موردبحث و بررسی ...  بیشتر