بررسی علل و پیامدهای سایبرلوفینگ

مریم هنگامه موسوی ارفع؛ سعید روحانی

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 135-157

چکیده
  با ورود به هزارۀ سوم، شاهد تغییرات سریع در فنّاوری‎ها و شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، سازمان‎ها با توجه به محیط رقابتی و حفظ و بقای خویش، لازم می‎دانند که از تکنولوژی‎های جدید و تجهیزات مدرن با توجه به مزایایی که دربر دارد، برای افزایش کارایی و بهره‎وری هرچه بیشتر سازمان خود بهره‎مند گردند. اما، همچنان شاهد سوء‎استفاده‎هایی ...  بیشتر