ارائه الگوی حکمرانی در پلتفرم های ویدئویی آنلاین با تأکید بر نقش صنعت (خود تنظیم‌گری)

،مرتضی قاسم زاده عراقی؛ حسن خجسته؛ عبدالرضا سلمانی شاه محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 275-306

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.38663.2475

چکیده
  امروزه در سراسر جهان تلاش‌های وسیعی برای بازتعریف رابطه میان حاکمیت، جامعه و بخش‌های خصوصی صورت می‌گیرد؛ در هیچ کجا این بازتعریف مهم‌تر از فضاهای جدید ارتباطی و رسانه‌ای نیست؛ جایی که در آن تحولات جدید، نیاز به استقرار شیوه‌های نوین حکمرانی مشارکتی در زنجیره تولید، نشر و مصرف رسانه‌ای را دوچندان نموده است؛ پژوهش پیش رو یافتن ...  بیشتر