شبکه استانی و هویت ملی مخاطبان (مورد مطالعه: شبکۀ تلویزیونی استان کردستان)

سیروان عبدی؛ هادی خانیکی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 45-73

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.33882.2303

چکیده
  ظهور جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ای متأثر از گسترش فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و فضای مجازی به ایجاد تنوع و تکثر در هویت ملی و سبک زندگی افراد و گروه‌ها انجامیده است و هویت ملی که به‌طور توأمان هم منشأ انسجام است و هم عامل تمایز، در جهان کنونی تحت‌تأثیر رسانه‌های نوین دستخوش دگردیسی‌های بنیادینی شده است. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی ...  بیشتر