1. هستی شناسی شکاف دیجیتالی در ایران و راهبردهای گذار از آن مطالعه ای بر روستاهای استان قم

هادی عباسی کسبی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.6202

چکیده
  نابرابری دردسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات، حقیقتی است انکارناپذیر که خود را تحت عنوان شکاف دیجیتالی در کشورهای کمتر توسعه یافته عمیق‌تر نشان می دهد. پژوهش حاضر برآن است تا در پرتو هستی‌شناسی نوین، مبحث شکاف دیجیتالی را در روستاهای استان قم مورد تفحص و کاوش قرار دهد. پویش علمی حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال که راهبردهای ...  بیشتر