ماهیت رسانه‌های نوین

فاطمه مصدری؛ سیدحسن حسینی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 189-212

چکیده
  پژوهش حاضر کوششی است در جهت تبیین چیستی "رسانه­های نوین" و توصیف ویژگی­هاو تبیین وجوه تفاوت آن با رسانه­های قدیم. با توجه به هم­زیستی روز افزون انسان با رسانه­های نوین، درک ماهیت این رسانه امروزه بسیار ضروری است. نتایج این نوشته که از روش تحلیلی-توصیفی بهره برده است، نشان می­دهد که رسانه­های نوین جهت ویژگی­هایی بسیار ...  بیشتر