1. باز‌شناسی نقش فیلم مستند در آموزش تاریخ

ویدا همراز

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 147-158

چکیده
  تاریخ مجموعه‌ای سترگ دربارۀ زندگی اقوام و ملت‌های گوناگون در گذر زمان است. ملت‌ها می‌کوشند با حفظ دانش تاریخی و انتقال آن به نسل‌های بعد هویت خود را پاس دارند. اما ماهیت غیر‌عینی تاریخ و انقطاع زمانی میان گذشته و حال رویدادهای تاریخی را برای نسل امروز تجربه‌ناپذیر می‌سازد که این حفظ و انتقال دانشِ تاریخی را دشوار ...  بیشتر