1. تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی

حسن خجسته باقرزاده

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 21-38

چکیده
  مدیریت رسانه یکی از حوزه‌های پژوهشی جدید در جهان است. این رشتة دانشگاهی به کشور ما نیز وارد شده است. اما به سبب تازگی و جوانی هنوز آن‌گونه که باید و شاید ابعاد گوناگون آن بررسی و واکاوی نشده است. متأسفانه این رشتة علمی به‌شدت تحت تأثیر اصول مدیریت سازمان‌های صنعتی است. در حالی که تفاوت ذاتی و ماهوی بسیاری بین این دو نوع سازمان وجود ...  بیشتر

2. مدل مفهومی تبیین گفتمان حاکمیت، مردم، و رسانه با رویکرد پدافند غیرعامل

احسان سلطانی فر؛ طاهر روشندل اربطانی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 87-114

چکیده
  اهمیت رسانه در حکمرانی جدید در قالب مباحثی چون «حکمرانی خوب» همواره مورد تأکید کارشناسان مدیریت دولتی و مدیریت رسانه بوده است. از سوی دیگر، محققان علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل نیز در قالب موضوعاتی چون دیپلماسی رسانه، پروپاگاندا، و جنگ نرم به نقش رسانه در شکل‌دهی قدرت نرم ملل و مکاتب اشاره کرده‌اند. با این حال، بررسی ...  بیشتر