رادیو و مفهومِ «اراده» برای خلقِ «حرکت»؛ یک چالشِ معنایی

غلامرضا آذری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  «رادیو» به مثابة یک رسانة «حسی ـ شنیداری» به خواست و ارادة تام وابسته است و نه خواست و ارادة ناقص. این «اراده» (Will) گاه به دلیل جبر سازمانی از سوی «مدیر رسانه» به منظور طرح یک برنامه اثرگذار و گاه از سوی «برنامه ساز» یا فاعلِ رسانه‌ای به نیّت «نفوذ در مخاطب» برای تحریک و برانگیختگیِ او به کار می‌آید. ...  بیشتر