بازاندیشی مفهومی در مصرف آیینی خبر؛ الگوهای رفتار مصرف خبر مخاطبان تهرانی

عبدالرحمان علیزاده؛ زرین زردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

https://doi.org/10.30465/ismc.2024.47224.2805

چکیده
  جریان اخبار از طریق رسانه‌های جمعی و اجتماعی، بخش مهمی از زندگی روزمرة انسان ایرانی را به تصرف خود درآورده‌اند. مطالعه حاضر قصد دارد برای شناخت جایگاه خبر و رسانه‌های خبری، نوع مواجهه مخاطبان و جزئیات این مواجهه با منابع متعدد و متکثر خبر مورد واکاوی قرار دهد. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی، با ۳۲ نفر از مخاطبان بالای ...  بیشتر

راهکارهای اقناع رسانه‌ای مخاطبان به منظور مدیریت مصرف آب

مسعود جلیلوند خسروی؛ مرضیه کریمی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 33-63

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.43702.2661

چکیده
  آب به عنوان مهم‌ترین عنصر حیات از دیرباز در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه و ارزشمندی دارد. این مهم با توجه به بحران‌های زیست محیطی ایجاد شده در جهان اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. همچنین شناخت دقیق رسانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای کمک به بحران‌های آبی مفید فایده است. این پژوهش با هدف معرفی راهکارهای رسانه‌ای اقناع مخاطبان در پی تسهیل ...  بیشتر

تلویزیون و فرهنگ همگرایی رسانه‌ای

حسن بشیر؛ احمد کوهی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 83-107

چکیده
  همگرایی رسانه‌ای، درهم‌آمیختن قالب‌های رسانه‌ای، و یک‌پارچه‌سازی آن‌ها در قالب‌های دیجیتال، تحول اصلی صنعت رسانه را به ‌وجود آورده است. این مقاله پس از تعریف همگرایی از نگاه متخصصان رسانه، نظریة «فرهنگ همگرایی» را به عنوان نظریه‌ای در معرفی چیستی رسانه‌های جدید معرفی می‌کند. فرهنگ رسانه‌های جدید ...  بیشتر

رادیو و مفهومِ «اراده» برای خلقِ «حرکت»؛ یک چالشِ معنایی

غلامرضا آذری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  «رادیو» به مثابة یک رسانة «حسی ـ شنیداری» به خواست و ارادة تام وابسته است و نه خواست و ارادة ناقص. این «اراده» (Will) گاه به دلیل جبر سازمانی از سوی «مدیر رسانه» به منظور طرح یک برنامه اثرگذار و گاه از سوی «برنامه ساز» یا فاعلِ رسانه‌ای به نیّت «نفوذ در مخاطب» برای تحریک و برانگیختگیِ او به کار می‌آید. ...  بیشتر