1. منجی شهر در سینمای آخرالزمانی

حسن ستاری ساربانقلی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 25-44

چکیده
  به سینمای آخرالزمانی در دوران معاصر، به‌ویژه پس از ورود به هزارة سوم، توجه خاصی شده است. هم‌چنین بحث منجی از مهم‌ترین مباحث سینمای آخرالزمانی بوده است. پژوهش حاضر با هدف مطالعة تجلی منجی شهر در سینمای آخرالزمانی تدوین شده است. نمود منجی به‌لحاظ صوری و رخ‌دادهای مرتبط با حضور منجی (شخصیت‌شناسی منجی) نیز مهم‌ترین موارد اشاره‌شدة ...  بیشتر