1. مطالعه زبان‌شناختی عنوان در برنامه‌های نمایشی

آرمان ذاکر؛ معصومه مهرابی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 21-37

چکیده
  یکی از عوامل مهم در جذب مخاطب برای برنامه‌ها، عناوین برنامه‌هاست، زیرا مخاطب نخست در معرض عنوان برنامه قرار می­گیرد. عوامل زیادی در انتخاب عنوان مناسب برای برنامه‌ها دخالت دارند که این عوامل را می‌تو[1]ان از نظر علم زبان‌شناسی شناسایی و طبقه بندی کرد. دور(Dor)  (2003) عنصر بینامتنیت را مهمترین عنصر مناسب بودن معنا می‌داند و ایفانتیدو ...  بیشتر