1. فایده‌گرایی‌اخلاقی و تبلیغات بازرگانی

علیرضا والی اصل؛ محسن جاهد؛ سحر کاوندی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 171-196

چکیده
  پژوهش حاضر در حوزۀ اخلاق کاربردی، به تبلیغات بازرگانی در رسانه­ها از دیدگاه فایده­گرایی اخلاقی می­پردازد. شرکت­های تولیدی برای اقناع مخاطبان و نیز برای پیشبرد اهداف خود، یعنی افزایش فروش محصولات تولیدی، از هر ابزار و روشی-گاه نادرست و غیر اخلاقی-استفاده می­کنند که این موضوع خواسته یا ناخواسته اثرات نامطلوبی بر افراد می­گذارد. ...  بیشتر