1. " واکاوی رویکرد رسانه ملی در ترویج فرهنگ شانس و اقبال"

محمدرضا فیروزی؛ سیف الله فرزانه؛ ابوالقاسم حیدرآبادی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 167-188

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.6078

چکیده
  در سالهای اخیر، در شبکه های صدا و سیمای ج. ا.ا، تحولاتی را شاهد بوده ایم، که متآثر از عوامل متعددی است که توانسته است با راهکارهای متعدد، مخاطب را به گونه ای دیگر جذب رسانه کند؛ یکی از رایج ترین این شبکه های پر مخاطب در چند سال اخیر، مسابقات و نرم افزار و اپلیکیشن هایی است که تبلیغات بخت آزمایی را ترویج می کند؛ از این رو آنچه مشاهده می ...  بیشتر