1. شیوه‌های غنی‌سازی مشاغل خبری برای رسیدن به مرجعیت خبری(مورد مطالعه، شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

اردشیر زابلی زاده؛ محمد حسین ساعی؛ جهاندار امیری؛ امیرحسین رمضانی بیدگلی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 141-165

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.33007.2268

چکیده
  عرصه خبر، عرصه‌ای رقابتی است و شبکه خبر همچون هر سازمان خبری دیگر برای بقا در محیط رقابتی و رسیدن به مرجعیت خبری علاوه بر امکانات مادی، تجهیزات فنی و سیاستهای دقیق، نیاز به بازنگری در فرآیندهای کاری و طراحی شغلی کارکنان خود دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه‌های غنی‌سازی شغلی برای چهار شغل اصلی شبکه خبر و ارائه راهکار در این خصوص ...  بیشتر