1. فناوری‌های نوظهور اطلاعاتی - ارتباطی و مدیریت دانش در مراکز پژوهشی (مورد مطالعه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

مجید علیقلی زاده؛ علی فرهادیان

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 189-214

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5530

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با محوریت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است که به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت آن و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سازمان در این زمینه است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش به کار رفته در آن پیمایشی و توصیفی است. جهت تهیه داده از ...  بیشتر